Zarządzanie użytkownikami


Opis

Aplikacja jDesigner jest przygotowana do autoryzowanej pracy i wielu użytkowników. Niezbędne jest zatem, aby umożliwiała zarządzanie użytkownikami. Jest to możliwe w module "Użytkownicy" aplikacji. Moduł ten nie jest dostępny dla zwykłego użytkownika, a jedynie dla administratora, którego login i hasło ustawiane jest w pliku konfiguracyjnym instancji. Aby ustawić takiego użytkownika należy do pliku xml instancji dodać wpis:

 <admin user="adminLogin"  password="pass"/> 

Po zalogowaniu się do jDesignera jako powyższy administrator i wybraniu modułu "Użytkownicy" widoczny jest panel zarządzania użytkownikami.

UWAGA:
Użytkownik jDesigner nie jest użytkownikiem aplikacji napisanych w jPALIO. Są to użytkownicy całkowicie niezależni od modułu User w jPALIO i nie należy ich mylić ani wiązać ze sobą.

 

Lista użytkowników

W lewym panelu modułu użytkownicy widnieje lista użytkowników aplikacji jDesigner. W tym miejscu widnieją wszyscy użytkownicy posiadający możliwość korzystania z aplikacji. Listę użytkowników prezentuje obraz poniżej:Dodanie użytkownika następuje poprzez wciśnięcie przycisku plusa, przycisk minusa analogicznie usuwa użytkownika. Przy dodawaniu użytkownika pojawia się okno dialogowe w którym należy podać login i hasło użytkownika.

Parametry użytkownika

Panel parametrów użytkownika pozwala na zarządzanie parametrami ustawianymi podczas tworzenia użytkownika. Panel ten widnieje na górze ekranu po prawej stronie:Dodatkowo oprócz zmiany standardowych parametrów jak istnieje tutaj możliwość zablokowania użytkownika. Użytkownik zablokowny nie ma możliwości logowania się do aplikacji, aczkolwiek cały czas istnieje w bazie. W każdej chwili może zostać odblokowany i  posiada wtedy wszystkie uprawnienia jakie miał przed zablokowaniem.

W tym miejscu jest także możliwość zmiany hasła wybranego użytkownika. Ważne jest to, że można dokonać zmiany hasła bez konieczności podawania starego hasła. Jest to spowodowane tym, że dostęp do tego modułu ma jedynie administrator i ma on prawo do ustawiania nowego hasła użytkownikom. Każdy użytkownik może także zmienić swoje hasło, aczkolwiek wymagana jest wtedy znajomość starego hasła. Zmiana hasła w panelu parametry modułu "Użytkownicy" odbywa się w oknie dialogowym, pojawiającym się po wciśnięciu przycisku "Zmień hasło".

Zarządzanie rolami

Użytkownicy aplikacji jDesigner posiadać mogą różne role oraz w zależności od nich mogą wykonywać różne czynności w aplikacji. Moduł "Użytkownicy" pozwala zarządzać tymi rolami, tzn. przypisywać zdefiniowane role do użytkowników. Poniżej panelu parametrów użytkownika widnieje panel Ról:


Panel ten zawiera listę ról przypisanych użytkownikowi wybranemu na liście użytkowników. Dodawanie roli bądź jej zabieranie odbywa się za pomocą przycisków plusa i minusa odpowiednio.

Przy przypisaniu roli użytkownikowi w oknie dialogowym wybieramy jedną ze zdefiniowanych ról:Przypisywane role wybierane są z listy zdefiniowanych ról i nie ma możliwości edycji tej listy. W wersji 7.4 jPALIO istnieje 5 ról do przypisania: