Moduł Parametry


Opis

Moduł Parametry udostępnia funkcje do zarządzania parametrami globalnymi. Parametry globalne, są zmiennymi, których wartości są widoczne i dostępne w każdym miejscu portalu. Każdy parametr opisują 4 wartości: unikalna nazwa, wartość, wartość domyślna i opis. Wartości zmiennych globalnych są buforowane w pamięci.Aby utworzyć nowy parametr globalny bądź usunąć istniejący należy skorzystać z przycisków "+" do dodania oraz "-" do usunięcia istniejącego parametru uprzednio zaznaczonego na liście parametrów.

Edycja parametru

Aby edytować parametr zaznaczamy go na liście parametrów a następnie klikamy na ikonkę 'ołówka'. Edycji wykonujemy w oknie dialogowym a nie bezpośrednio w tabeli.


Po zmianie wartości parametru akceptujemy zmianę przyciskiem "OK".