Zarządzanie stronami


Przypisywanie przywilejów

Przypiwywanie przywilejów do strony jest możliwe po wybraniu w drzewie nawigacji strony a następnie w dolnym panelu wybór zakładki Przywileje. Możemy dodawać jakich przywilejów wymaga dana strona, czyli innymi słowy jakie przywileje musi posiadać użytkownik końcowy by mógł wyświetlić zawartość obiektu podpiętego do danej strony.

W panelu tym możliwe jest dodawanie, oraz usuwanie przywilejów. Opcje te uzyskujemy po naciśnięciu prawego przycisku myszy:

Obiekty

Opis

Podstawowy moduł jDesigner’a to moduł Obiektów. Pozwala on na zarządzanie, tworzenie, edycję dowolnego typu obiektów w jPALIO. Obiekty to odpowiedniki funkcji. Obiekty mogą być różnych typów i zawierać treść – kod m.in. Groovy, jPALIO. Więcej o obiektach w jPALIO można przeczytać w <<<<<<<<<<<<<<<TODO>>>>>>>>>>>>>>.

Podział

Moduł obiektów jest podzielony na trzy ramki w których znajdują się odpowiednio:

1. Nawigator – służy do nawigacji po drzewie obiektów, przywilejów i stron. Za pomocą tego panelu możliwe jest dodawanie, edytowanie właściwości i inne. Więcej na temat nawigatora można przeczytać w <<<<<<TODO>>>>>>>>>>.

2. Edytor – panel służący do edycji kodu obiektów. Więcej na temat edytora można przeczytać w <<<<<<TODO>>>>>>>.

3. Panel dodatkowy – posiada szereg dodatkowych zakładek w tym:

a. Właściwości – przedstawiają właściwości aktualnie zaznaczonego obiektu lub strony, czy przywileju. Zawsze po edycji właściwości w celu zapisania zmian, należy zapisać dany element. Właściwości, elementu (obiektu, strony, przywileju) dostępne są również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na odpowiednim elemencie w nawigatorze.

b. Kolejna zakładka zależna jest od wybranego elementu. Dla wybranego obiektu będzie to zakładka „Strony i zadania”, dla przywileju będą to dwie zakładki „Strony” i „Role”, a dla strony „Przywileje”. Zakładki te służą do zarządzania powiązaniami pomiędzy elementami.

c. Kompilator – zakładka, w której przedstawiane są błędy po kompilacji po stronie serwera – więcej na ten temat można przeczytać w <<<<<<<<<<<<<<<KOMPILACJA>>>>>>>>>>>>>>>>.

d. Debugger – zakładka przedstawiająca wynik wykonania obiektu po stronie serwera – więcej na ten temat można przeczytać w <<<<<<<<<<<<<<<Uruchamianie>>>>>>>>>>>>>>>>.

e. Problemy – zakładka w której przedstawiane są wyniki kompilacji kodu po stronie klienta. W zakładce tej przedstawiane są również wyniki inspekcji. Więcej na ten temat w <<<<Inspekcje i kompilacja lokalna>>>>>.

Na poniższym obrazku przedstawiono rozmieszczenie poszczególnych ramek:

 

 

 

 

Nawigacja

Wstęp

Okno nawigacji służy do przeglądania, wybierania oraz edycji obiektów, stron i przywilejów w systemie. Hierarchia wszystkich elementów jest oparta na drzewie. W celu uporządkowania elementów w drzewie można tworzyć katalogi na wzór folderów w systemie operacyjnym.

Z poziomu drzewa dostępne są opcje tworzenia nowych elementów, jak również edycja właściwości już istniejących. W kolejnych rozdziałach zostały przedstawione możliwe operacje na drzewie elementów.

Dodawanie obiektów

 

Klikamy prawym przyciskiem myszy na katalogu w którym ma zostać umieszczony obiekt a następnie nowy->obiekt. W przypadku gdy chcemy utworzyć katalog główny należy kliknąć prawym przyciskiem na pusty obszar wewnątrz panelu nawigacji.

 

New_object

 

Po otworzeniu się okna dodawania obiektów podajemy nazwę nowego obiektu oraz kod za pomocą którego będziemy się do niego odwoływać(ścieżka_katalogowa.obiekt) oraz opis dotyczący obiektu. Po podaniu danych zatwierdzamy przyciskiem "OK".

 

Grafika:Nowy_obiekt2.jpg‎

Dodawanie stron

 

Klikamy prawym przyciskiem myszy na katalogu w którym ma zostać umieszczona strona(strona z obiektem) a następnie nowy->strona (nowy->strona z obiektem). W oknie dodawania strony podajemy jej nazwę i kod. Jako treść strony możemy podać już istniejący obiekt. Wybieramy dodatkowe opcję oraz zatwierdzamy przyciskiem "OK"

 

 

Podczas dodawania stron z obiektem obiekty są automatycznie przypisywane do strony jako jej treść. Nazwa obiektu będzie identyczna z nazwą strony. Wybieramy dodatkową opcję Typu obiektu oraz zatwierdzamy dodanie strony z obiektem przyciskiem "OK"

 

Edycja obiektów i katalogów

 

Klikamy prawym przyciskiem myszy na obiekcie który chcemy edytować a następnie "Edytuj...". Po zmianie danych zatwierdzamy je przyciskiem "OK"

 

Usuwanie obiektów

 

Aby usunąć obiekt klikamy na nim prawym przyciskiem myszy a następnie wybieramy opcje "Usuń". Po sprawdzeniu czy na pewno chcemy usunąc ten obiekt akceptujemy usuniecie.

 

Przenoszenie obiektów i katalogów

 

Klikamy prawym przyciskiem myszy na obiekcie(katalogu) który chcemy przenieść a następnie "Przenieś..." W oknie wybieramy katalog do którego ma zostać przeniesiony obiekt(katalog) a następnie zatwierdzamy zmianę przyciskiem "OK". Aby utworzyć wybrany katalog katalogiem głównym(korzeniem w drzewie katalogów) należy wybrać przycisk "Na Górę". Uwaga: w kod obiektu oraz katalogów nie zmieniają się w zależności od lokalizacji i pozostają takie same. Aby je zmienić należy edytować obiekt(katalog).

Widok

 

Do zmiany wyświetlania widoków służy pasek:

 

Pierwsza ikonka służy do rozłącznego wyświetlania drzewa katalogów i obiektów ze stronami - katalogi wyświetlane są w górnym oknie a w dolnym wyświetlane są obiekty które zawiera katalog wskazany w górnym oknie.

1. Druga ikonka służy do ukrywania/wyświetlania stron w oknie katalogów.

2. Trzecia ikonka służy do ukrywania/wyświetlania obiektów w oknie katalogów.

3. Czwarta ikonka służy do ukrywania/wyświetlania przywilejów w oknie katalogów.

4. Piąta ikonka zmienia sposób wyświetlania nazw katalogów(obiektów) z nazw na kody i odwrotnie.

5. Ostatnia ikonka odświeża widok drzewa.

JDesigner daje nam także możliwość rozwinięcia całego drzewa oraz jego zwinięcia. Dokonujemy tego klikając prawym przyciskiem myszy na katalogu i wybraniu opcji "Drzewko" oraz wyborze opcji "Zwiń wszystko" albo "Rozwiń wszystko"

Zarządzanie przywilejami jest możliwe po wybraniu w drzewie nawigacji strony a następnie w dolnym panelu wybór zakładki Przywileje. Możemy dodawać jakich przywilejów wymaga dana strona, czyli innymi słowy jakie przywileje musi posiadać użytkownik końcowy by mógł wyświetlić zawartość obiektu podpiętego do danej strony.

 

W panelu tym możliwe jest dodawanie, oraz usuwanie przywilejów. Opcje te uzyskujemy po naciśnięciu prawego przycisku myszy:

Edytowanie właściwości

W module obiekty jest dostępna edycja wszystkich właściwości strony. W celu edycji właściwości należy w drzewie wybrać stronę, a następnie w dolnym panelu wybrać zakładkę właściwości. Więcej o właściwościach stron można przeczytać w strony.