Zarządzanie przywilejami


Przypisywanie stron i ról

Przypisywanie stron i ról do przywilejów jest możliwe po wybraniu w drzewie nawigacji przywileju, a następnie w dolnym panelu wybór zakładki Strony lub Role. Możemy dodawać jakie strony wymagają danego przywileju, oraz do jakich ról należy edytowany przywilej.

W panelu możliwe jest dodawanie, oraz usuwanie przypisanych stron lub ról. Opcje te uzyskujemy po naciśnięciu prawego przycisku myszy:

Edytowanie właściwości

W module obiekty jest dostępna edycja przywilejów. W celu edycji właściwości należy w drzewie wybrać przywilej, a następnie w dolnym panelu wybrać zakładkę właściwości.

Więcej o właściwościach przywilejów można przeczytać w przywileje.