Edytor


Wstęp

Edytor jest to narzędzie, w którym edytuje się kod obiektów. Edytor posiada wiele zaawansowanych funkcji, które będą opisane w kolejnych rozdziałach. 
W edytorze może być otwarte wiele obiektów jednocześnie. W takim przypadku obiekty te są otwierane w zakładkach. Nawigacja pomiędzy zakładkami jest możliwa zarówno poprzez wybieranie ich myszką, jak również poprzez skróty klawiszowe.
Kod pisany w edytorze jest automatycznie kolorowany zgodnie ze składnią języka, w którym jest tworzony.

Opis interfejsu

Edytor przedstawiono na poniższym obrazku:


Opis elementów:

 1. Główne okno edytora
 2. Menu górne - umożliwia wstawianie elementów do kodu (np.: sprawdzanie czy użytkownik posiada przywileje, odnośnik do innego obiektu itp.)
 3. Menu dolne - podstawowe funkcje w edytorze - cofnij, powtórz, zmień wielkość liter, skomentuj, przesuń tekst
 4. Menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawego przycisku myszy.

Klonowanie widoku

Możliwe jest wydzielenie edytora do osobnego okna (sklonowanie edytora). W tym celu z menu należy wybrać Edycja -> Klonuj widok, lub użyć skrótu klawiszowego (standardowo Ctrl+W).Po sklonowaniu wyświetli się nam okno:

Przesuwanie i komentowanie kodu

W edytorze jest możliwość ustawienia wcięcia jednocześnie dla kilku linii (przesuwanie). W tym celu należy wybrać ikonę z menu dolnego lub użyć skrótu klawiszowego (standardowo Ctrl + T).
W przypadku gdy chcemy przesunąć linię w lewo należy użyć ikonę po lewej stronie stronie, lub użyć skrótu klawiszowego (standardowo Ctrl + Shift + T).

Analiza składni

Od wersji jPALIO 7.4 jDESIGNER posiada wbudowany kompilator po stronie klienta. Pozwala on na wykrywanie prostych błędów i potencjalnych pomyłek programisty oraz ostrzeganie o nich bezpośrednio w kodzie.

Kompilacja i podświetlanie błędów odbywa się w locie zawsze po otwarciu nowego obiektu i po każdej zmianie zawartości. W obecnej wersji wspierane są obiekty typu jPALIO.

Model zawartości obiektu

Po wygenerowaniu przez kompilator modelu obiektu możliwy jest jego podgląd. W tym celu należy nacisnąć prawym przyciskiem na obiekt w drzewie obiektów i wybrać opcję wyświetl model obiektu.

Błędy wykryte przez kompilator wyświetlane są w kodzie, poprzez zmianę stylu tekstu lub podkreślenie fragmentu tekstu w edytorze.

Najechanie myszką na błąd w kodzie powoduje pojawienie się okienka wyświetlającego treść błędu. Dodatkowo poniżej edytora w zakładce problemy, widoczny jest spis wszystkich błędów wraz z pozycją gdzie dany błąd występuje. Kliknięcie myszką na błąd powoduje automatyczne przejście karetki do miejsca jego wystąpienia.

Podpowiadanie i uzupełnianie kodu

Obecnie istnieje funkcja podpowiadania kodu po kliknięciu Ctrl + Spacja. Edytor może podpowiadać funkcje jPalio, kod obiektu, lub zmienne lokalne jeśli były wcześniej zadeklarowane.

Podpowiadanie parametrów

 

W edytorze jest dostępna również funkcja podpowiadania parametrów. Po umieszczeniu karetki wewnątrz nawiasów metody i kliknięciu Ctrl + Shift + Spacja następuje podpowiadanie parametrów metody. 

 

 

 

 


Oznaczenia

Wyłączanie kompilacji i inspekcji

Wykonywanie inspekcji jest pracochłonne dla procesora i można je wyłączyć. Poniżej edytora znajduje się rozwijana lista, w której mamy możliwość wyboru jednej spośród czterech opcji opisanych poniżej:

Transformacje

jDesigner posiada narzędzie do zmiany wielkości liter w tekście. Możliwe są 4 następujące przekształcenia:

 1. Wielkie litery - wszystkie małe litery zostaną zamienione na wielkie, wielkie pozostaną bez zmian
 2. Małe litery - wszystkie wielkie litery zostaną zamienione na małe, małe pozostaną bez zmian
 3. Kapitalizuj - wszystkie pierwsze litery w wyrazach zostaną zamienione na wielkie, pozostałe zostają zamienione na małe
 4. Zamień małe i duże litery - zamienia duże litery na małe, a małe na duże
Transformacja jest dostępna z menu po wyborze Edycja -> Transformacja

Wstawianie elementów

By wstawić element do kodu należy albo nacisnąć przycisk z górnego menu, albo wybrać Wstaw z menu dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy:


W edytorze do kodu, przy pomocy okien dialogowych, można wstawić następujące elementy:

 1. Funkcję jPALIO - wstawia wywołanie funkcji; otwiera się okno dialogowe ze spisem wszystkich dostępnych funkcji jPALIO wraz z dokumentacją: 
 2. Obiekt - wstawia wywołanie obiektu; otwiera się okno dialogowe ze spisem obiektów zhierarchizowanych w drzewie.
 3. Media - umożliwia wstawienie dowolnych mediów (obrazków, flashy itp.) - więcej w media.
 4. Strona - wstawia link do wybranej strony; otwiera się okno dialogowe ze spisem stron zhierarchizowanych w drzewie; więcej w strony.
 5. Przywilej - wstawia sprawdzenie czy użytkownik posiada wybrany przywilej; otwiera się okno dialogowe ze spisem przywilejów zhierarchizowanych w drzewie; więcej w przywileje.
 6. Wstawia globalny parametr - wstawia wywołanie globalnego parametru instancji w kodzie; otwiera okno z listą wszystkich parametrów; więcej w parametry.

Zobacz także:


[Media] Ogólnie
 

Wyszukiwanie

Aby wyszukać tekst w kodzie należy nacisnąć odpowiedni skrót (standardowo Ctrl + F) lub wybrać z menu Wyszukiwanie -> Znajdź tekst. Po wyszukaniu tekstu zostanie on podświetlony na żółto w edytorze.

Aby przejść do kolejnego znalezionego tekstu należy użyć odpowiedniego skrótu (standardowo F3) lub wybrać z menu Wyszukiwanie -> Znajdź następny.
Aby uruchomić zamienianie tekstu należy nacisnąć odpowiedni skrót (standardowo Ctrl + R) lub wybrać z menu Wyszukiwanie -> Znajdź i zamień.

Aby przejść do wybranej linii należy nacisnąć odpowiedni skrót (standardowo Ctrl + G) lub wybrać z menu Wyszukiwanie -> Przejdź do linii.

Opcje

Edytor można dopasowywać do swoich potrzeb. W tym celu należy wybrać Opcje -> Dostosuj edytor, lub Preferencje -> Ustawienia jDesigner'a -> Edytor. 
W ustawieniach można przełączać wygląd, czcionkę i kolory, jak również przełączać działanie dodatkowych ficzerów i inne.

Dostępne są również szybkie ustawienia takie jak wielkość czcionki, format pokazywania elementów HTML, numerowanie oraz zawijanie linii. (Opcje te są dostępne z Menu -> Opcje oraz z menu kontekstowego po wciśnięciu prawego przycisku myszy.

Automatyczne zamykanie znaczników html

Edytor potrafi automatycznie wstawić znacznik zamykający dla otwartych znaczników html. Np. dla otwartego znacznika

<html>
po wpisaniu znaków </ automatycznie wstawiany jest znacznik zamykający. W wyniku czego rezultatem jest
<html></html>

Klonowanie kodu

W przypadku gdy istnieje potrzeba szybkiego napisania kodu o podobnej strukturze można wykorzystać klonowanie zamiast długotrwałego kopiowania i wklejania (ang. copy & paste). Aby zduplikować linię należy najechać kursorem na wybraną linię i wcisnąć Ctrl + B. Wynikiem czego jest powtórzona linia. Np. po wciśnięciu skrótu Ctrl + B na linii z treścią

$=(@x1, 0)

edytor duplikuje linię do postaci

$=(@x1, 0)
$=(@x1, 0)

ustawiając przy tym kursor w drugiej linii. Analogicznie można postąpić z zaznaczonym blokiem tekstu. Wtedy po użyciu skrótu Ctrl + B następuje duplikacja zaznaczonego kodu i wklejenie kodu za kursorem. Np. zaznaczając kod 


i uruchamiając skrót edytor klonuje kod do postaci


Przemieszczanie kodu w górę i dół

Aby przenieść linię kodu do następnej linii należy użyć skrótu Ctrl + Shift + ↓. Przykładowo mając kod oraz kursor w 3 linii tak jak na rysunku


po użyciu skrótu do przemieszczenia linii w dół następuje zmiana do postaci

Możliwa jest odwrotna operacja po użyciu skrótu Ctrl +Shift + ↑ powodująca przemieszczenie linii w górę. Analogicznie z użyciem tych samych skrótów klawiszowych działa przemieszczenie zaznaczonego bloku kodu w górę i dół. Przykładowo mając zaznaczony kod


a następnie używając skrótu do przesuwania kodu w górę następuje zmiana kodu na

Otaczanie kodu znacznikami zamykającymi

Po zaznaczeniu bloku kodu możliwe jest jego szybkie otoczenie znakami "", '', [], {}, (). Przykłady użycia:

1. dobrą praktyką jest otaczanie wartości parametrów w znacznikach html pomiędzy podwójnymi cudzysłowami. Migrując z starej postaci kodu takiej jak


można szybko otoczyć zaznaczoną wartość pola id w podwójny cudzysłów za pomocą skrótu Shift + " otrzymując

Analogicznie można otoczyć blok kodu znakami pojedyńczego cudzysłowu za pomocą skrótu Shift + '.

2. szybkie rzutowanie typu parametru. Mając zaznaczony dowolny blok kodu można szybko otoczyć go nawiasami okrągłymi. Przykładowo mając fragment kodu

można po użyciu skrótu Shift + ( otoczyć go nawiasami okrągłymi do postaci

Podobne działanie jest zdefiniowane dla nawiasów kwadratowych (Ctrl + [) oraz nawiasów sześciennych (Ctrl + {).