Moduł Zadania


Opis

Moduł "Zadania" w aplikacji jDesigner służy do tworzenia zadań, które mają być wykonywalne wielokrotnie bądź cyklicznie. Zadanie rozumiane jest tutaj jako wykonanie przygotowanego obiektu w konkretnym czasie. Aplikacja pozwala definiować zadania, które mają wykonywać się automatycznie bez ingerencji użytkownika (nie będzie konieczne ich ręczne wywoływanie) oraz określać kiedy zadania mają być wykonywane.

Moduł zadań dostępny jest po wciśnięciu przycisku "Zadania" w pasku modułów jDesignera:

Zadania i grupy zadań

Zadania definiowane w tym module nie tylko mają określony czas, kiedy mają się wykonywać, ale także przypisywane są do grup zadań. Dzięki temu, można dzielić zadania na grupy dla uporządkowania ich i łatwiejszej kontroli. Jeśli nie ma potrzeby podziału na grupy została stworzona grupa domyślna i to do niej można przydzielać zadania.

Grupa zadań identyfikowana jest poprzez nazwę oraz opis, które w dowolnym momencie można zmieniać po wywołaniu przyciskiem ołówka. Nazwy grupy głównej nie da się zmienić, tak samo jak niemożliwe jest jej usunięcie.

Lista zdefiniowanych grup widnieje w panelu po lewej stronie aplikacji. Poniżej listy grup widnieje lista zadań przypisanych do grup:

Zarządzanie zadaniami

Najważniejszymi czynnościami wykonywanymi w tym module są zarządzanie zadaniami: dodawanie nowych, usuwanie bądź edycja istniejących. Możliwe jest to poprzez przyciski plusa/minusa/ołówka pomiędzy listą zadań a listą grup.

Dodanie nowego zadania wywołuje okno dialogowe w którym musimy określić parametry zadania:

Zadanie reprezentowane jest poprzez nazwę oraz opis. Dodatkowo w ramach parametrów zadania wybierany jest obiekt, którego zawartość (kod) jest wykonywana jako treść zadania. Poniżej określa się częstotliwość i datę rozpoczęcia. Zaczynając od daty rozpoczęcia cyklicznie co okres czasu ustawiany w polach powtarzanie zadanie automatycznie uruchamia się i wykonuje kod napisany w zdefiniowanym obiekcie. Możliwe jest także określenie priorytetu zadania, może mieć to znaczenie wtedy gdy kilka zadań będzie wykonywać się w tym samym czasie. Bardzo ważnym parametrem jest także parametr aktywności zadania. Tylko jeżeli zadanie jest aktywne zostanie ono wykonane, można zatem odznaczając tę opcje tymczasowo wyłączać wykonywanie danego zadania.

W dowolnym momencie można zmienić parametry zadania poprzez kliknięcie ikony ołówka - odpali się wtedy okno edycji analogiczne jak w momencie dodawania zadania oraz poprzez edycję parametrów w prawej części panelu. Po wybraniu z listy zadań zadania w prawej części panelu widoczne są jego parametry i bez problemu można je zmieniać.