Administracja   - Wprowadzenie jPALIO

Wymagania

Aby skorzystać ze aplikacji jPALIO należy mieć zainstalowane w systemie następujące aplikacje

Poniżej znajduje się krótki przewodnik po instalacji i konfiguracji tych programów. Jeśli masz je już zainstalowane, możesz przejść do instalacji jPALIO

Instalacja i konfiguracja wymaganych programów

Java

Do uruchomienia jPALIO potrzebne jest pełne środowisko programistyczne Java 6. Ponieważ w jPALIO mogą być kompilowane obiekty napisane w języku JAVA i GROOVY nie wystarczy środowisko uruchomieniowe JRE. Zalecane wersje Javy to SUN JDK 6 lub bazujące na niej otwarto źródłowa implementacja Open JDK.

Parametry konfiguracyjne JAVY, ustawia się w skrypcie startowym Tomcata albo specjalnym pliku konfiguracyjnym w zależności od systemu operacyjnego (np. Gentoo: /etc/conf.d/tomcat6, Mandriva: /etc/tomcat6/tomcat6.conf ). Parametry te to:

Parametry te należy zwiększyć, gdy aplikacje jPALIO przetrzymują w pamięci dużo danych (cache), posiadają dużo instancji itp.

Tomcat

jPALIO do swojego działania potrzebuje kontenera aplikacji J2EE. Jednym z popularnejszych kontenerów aplikacji jest Apache Tomcat.

Przed instalacją jPALIO w środowisku Tomcat należy zapoznać się ze strukturą jego katalogów. Wygląda ona następująco:


TOMCAT_HOME   <-- katalog domowy Tomcata
  |--bin    <-- skrypty uruchomieniowe
  |--conf   <-- pliki konfiguracyjne
  |--lib    <-- biblioteki
  |--logs   <-- pliki z logami Tomcata
  |--temp   <-- pliki tymcasowe
  |--webapps  <-- aplikacje internetowe, tutaj należy zainstalować jPALIO
  `--work   <-- katalog z pliki roboczymi Tomcata

Katalog TOMCAT_HOME w zależności od systemu operacyjnego może znajdować się w różnych miejscach. W systemie Linux najczęściej znajduje się w katalogu /usr/share/tomcat6. W systemie Windows można go znaleźć wybierając Menu start->Programy->Apache Tomcat 6.0->Tomcat 6.0 Program Directory.

Najważniejsze pliki konfiguracyjne Tomcata znajdujące się w TOMCAT_HOME/conf to:

W Tomcacie zalecane jest ustawienie przydziałów pamięci dla Javy. Można to zrobić albo w odpowiednim startowym pliku konfiguracyjnym (gentoo: /etc/conf.d/tomcat-6, Mandriva: /etc/tomcat6/tomcat6.conf) albo w pliku TOMCAT_HOME/bin/catalina.sh. Przykładowa konfiguracja może wyglądać tak:

MEMORY_OPTS="-Xms4g -Xmx4g -XX:PermSize=512m -XX:MaxPermSize=512m"

TIMEZONE=Europe/Warsaw
LANGUAGE=pl
COUNTRY=PL

CATALINA_OPTS="-ea -Duser.timezone=$TIMEZONE -Duser.language=$LANGUAGE -Duser.country=$COUNTRY -Djava.awt.headless=true $MEMORY_OPTS"

Najważniejszym plikiem logów w Tomcacie jest plik TOMCAT_HOME/log/catalina.out. Znajdują się tam wszystkie informacje o uruchomieni i zatrzymaniu Tomcata oraz aplikacji, które zostały uruchomione

Postgresql

jPALIO kod aplikacji trzyma w relacyjnej bazie danych. Popularną darmową bazą jest PostgreSQL, jednakże można użyć dowolnej bazy danych do której są dostępne sterowniki JDBC.