Instalacja


Instalacja jPALIO

wersja 0.2 ( kopia z jPALIO Wiki ze zmianami)

Instalacja jPALIO w środowisku tomcat może odbyć się na kilka sposobów:

Po instalacji jPALIO w kolejnym kroku należy skonfigurować instancje działające w środowisku jPALIO.

Ręczna instalacja plików

Pobieranie i rozpakowanie plików

W celu ręcznego zainstalowania jPALIO należy pobrać następujące pliki: 
Plik instalacyjny: http://jpalio.torn.com.pl/install/palio.zip
Najnowsze biblioteki jPALIO ze strony: http://jpalio.torn.com.pl/lib/ (Na dzień 16.04.2009 był to plik lib-6.13.26-noext.zip i ta wersja biblioteki jest użyta w przykładach. Docelowo proszę pobrać plik z najnowszymi bibliotekami)

Pobrane plik palio.zip należy teraz rozpakować do katalogu TOMCAT_HOME/webapps
Po rozpakowaniu przechodzimy do katalogu /webapps/palio i usuwamy wszystko poza katalogiem WEB-INF. Po tej operacji powinniśmy mieć następującą strukturę katalogów:

.
`--webapps
 |--docs
 |--host-manager
 |--manager
 |--palio
 | `--WEB-INF
 |   |--classes
 |   |--instances
 |   |--lib
 |   |--logs
 |   |- config.xml
 |   |- context.xml
 |   `- web.xml
 `--ROOT

Do katalogu /webapps/palio/WEB-INF/lib należy rozpakować z pliku lib-6.13.26-noext.zip pliki znajdujące się w katalogu lib-6.13.26.

Uprawnienia do katalogów


W przypadku systemu Linux należy sprawdzić czy prawa dostępu do katalogów i ich właściciel są prawidłowe. Konieczne są następujące uprawnienia do katalogów:

katalog uprawnienia
właściciel
/webapps/palio/WEB-INF/log
rwwxrwxr-x
tomcat:tomcat
/webapps/palio/WEB-INF/instances
rwxrwx---
tomcat:tomcat

jPALIO jest już zainstalowane, możesz przejść do części Pierwszy test jPALIO

Instalacja jPALIO-wersja.war w strukturze katalogów Tomcata'a

Aby zainstalować jPALIO z archiwum war wykonaj następujące kroki:

 1. Ściągnij ze strony http://jpalio.torn.com.pl/install/ plik jPALIO-wersja.war
 2. Zmień nazwę ściągniętego pliku na palio.war
 3. Przenieś plik palio.war do katalogu TOMCAT_HOME/webapps

Jeśli Tomcat był uruchomiony, aplikacja jPALIO od razu uruchomi się.

Możesz przejść do części Pierwszy test jPALIO

Instalacja archiwum jPALIO-wersja.war przy pomocy managera Tomcat'a

jPALIO można także zainstalować przy pomocy managera Tomcata. W tym celu musi być uruchomiony Tomcat z zainstalowaną aplikacją manager oraz skonfigurowany użytkownik z rolą manager w pliku tomcat-users.xml. Jeżeli tak jest możesz zainstalować jPALIO w następujących krokach:

 1. Ściągnij ze strony http://jpalio.torn.com.pl/install/ plik jPALIO-wersja.war
 2. Zmień nazwę ściągniętego pliku na palio.war
 3. Połącz się przeglądarką z Tomcatem: http://ip_serwera:8080
 4. Kliknij link Tomcat manager
 5. Po zalogowaniu wybierz plik palio.war w formularzu WAR file to deploy ->
  Select WAR file to upload i naciśnij przycisk Deploy

Plik archiwum został przesłany do serwera Tomcat, aplikacja powinna uruchomić się.

Możesz przejść do części Pierwszy test jPALIO

Pierwszy test jPALIO

jPALIO zostało już zainstalowane. Należy teraz przetestować czy wszystko działa. Jeżeli pliki jPALIO były instalowane ręcznie należy zrestartować aplikacje Tomcat.

W przeglądarce wpisz adres: http://localhost:8080/palio/html.info
Przeglądarka powinna zwrócić poniższą stronę:

Powyższy wynik oznacza poprawne zainstalowanie jPALIO. Możesz przejść do części: Konfiguracja pierwszej instancji

W razie problemów

W przypadku problemów z uruchomieniem jPALIO pierwszym krokiem jest sprawdzenie logów Tomcat oraz jPALIO w celu zdiagnozowania przyczyny wystąpienia błędu. Najważniejsze pliki logów przy prawidłowym starcie jPALIO powinny wyglądać następująco:

2009-04-16 12:23:00 org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init
INFO: The APR based Apache Tomcat Native ...
2009-04-16 12:23:01 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init
INFO: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-8080
2009-04-16 12:23:01 org.apache.catalina.startup.Catalina load
INFO: Initialization processed in 384 ms
2009-04-16 12:23:01 org.apache.catalina.core.StandardService start
INFO: Starting service Catalina
2009-04-16 12:23:01 org.apache.catalina.core.StandardEngine start
INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/6.0.18
2009-04-16 12:23:02 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start
INFO: Starting Coyote HTTP/1.1 on http-8080 <- uruchomiony serwer http na porcie 8080
2009-04-16 12:23:02 org.apache.jk.common.ChannelSocket init
INFO: JK: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009 <- uruchomiony listener ajp na porcie 8009
2009-04-16 12:23:02 org.apache.jk.server.JkMain start
INFO: Jk running ID=0 time=0/31 config=null
2009-04-16 12:23:02 org.apache.catalina.startup.Catalina start
INFO: Server startup in 1225 ms <- Serwer uruchomiony
 2009-04-16 12:23:01 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
INFO: jPALIO startting... 6.13.26 <- Start jPALIO
2009-04-16 12:23:01 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
INFO: Loading configuration:
C:\..\webapps\palio \WEB-INF\config.xml <- załadowanie głównego pliku konfiguracyjnego
2009-04-16 12:23:02 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
INFO: jPALIO started 6.13.26 <- jPALIO uruchomione
2009-04-16 12:23:02 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
INFO: Logs are located in C:\..\webapps\palio\WEB-INF\logs <- lokalizacja logów jPALIO
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio - 
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio -
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio -
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio - Starting jPALIO server version 6.13.26 ...
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio - Setting base directory to: C:\..webapps\palio\WEB-INF
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio - Skanowanie classpath dla modulow palio ...
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - C:\..\webapps\palio\WEB-INF\lib\jPalio.jar [56 moduly(ow)]
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - C:\..\WEB-INF\lib\jPalioEditor.jar [1 moduly(ow)]
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - C:\..\webapps\palio\WEB-INF\lib\jPalioNBP.jar [1 moduly(ow)]
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - C:\..\webapps\palio\WEB-INF\lib\pmail.jar [1 moduly(ow)]
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - Nastepujace moduly zostaly wczytane (! - core, ? - external) :
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - xls, disk, remote, crypto, mth, hetman, time, itext,
ezop?, page, beans, report?, writer?, snmp, text, urlmodule, scheduler?, newsletter?, global, std,
xml, log, logic, newser, editor?, ldap, imager, ftp, language, bar, media, util, forum?, cms?,
palio, mapper, net, lang, pipe, cert, bugbase, json, ads?, proc, mail?, searchutils, cache, error,
nbp?, designer, virtualtable, history, sql, admin, pmail?, chart, html, user, reflect
<- lista załadowanych modułów
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - DesignerService rozpoczeta na porcie 5465 <- nasłuch dla jDesignera uruchomiony
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - Setting instances directory to:
C:\..\webapps\palio\WEB-INF\instances <- katalog z plikami konfiguracyjnymi instancji
2009-04-16 12:33:02 INFO global.jpalio - memory info MB (free/total/max): 1/6/63, threads count: 13
-> GC -> memory info MB (free/total/max): 3/7/63, threads count: 13 <- Uruchamianie zakończone, dane o zużyciu pamięci.

Konfiguracja pierwszej instancji

Użytkownik i baza danych

Pierwszym krokiem jest stworzenie użytkownika i bazy danych. W przypadku Postgresql'a należy wykonać następujące polecenia:

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>createuser -h localhost -U postgres -P -S -d -R jpaliouser
Enter password for new role:
Enter it again:
Password:

Użyte opcje: 
-P - pyta o hasło dla nowego użytkownika
-S - zwykły użytkownik
-d - ma możliwość tworzenia baz danych
-R - nie może tworzyć nowych użytkowników

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>createdb -h localhost -U jpaliouser jpaliodb
Password:
C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>psql -h localhost -U jpaliouser jpaliodb
Password for user jpaliouser:
Welcome to psql 8.3.7, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
\h for help with SQL commands
\? for help with psql commands
\g or terminate with semicolon to execute query
\q to quit

jpaliodb=> \q

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>

Jeśli tak jak powyżej, udało połączyć się z bazą danych, można przejść do kolejnego kroku.

 

Sterownik jdbc

Aby jPALIO mogło połączyć się z naszą bazą potrzebuje do tego sterownika jdbc. Sterownik dla Postgresql'a można pobrać z następujących stron:

Pobrany sterownik zapisujemy w katalogu lib/ zainstalowanego jPALIO: TOMCAT/webapps/palio/WEB-INF/lib/

Plik konfiguracyjny instancji

Należy utworzyć plik konfiguracyjny:

<instance>
<admin user="admin" password="bardzo_tajne_haslo"/>
<no-cache/>
<page default="1"/>
<secure sid="2993453" algorithm="MD5"/>
<connector name="palio" url="jdbc:postgresql://karpik.torn.com.pl:5432/jpaliodb">
<user>jpaliouser</user>
<password>haslo</password>
</connector>
<module name="Scheduler"/>
<module name="editor"/>
</instance>

Plik zapisujemy w katalogu: TOMCAT/webapps/palio/WEB-INF/instance/ pod nazwą first.xml

W przypadku systemu Linux należy upewnić się czy tomcat ma możliwość odczytu pliku first.xml. Zaleca się nadać następujące uprawnienia odczytu i zapisu dla właściciela i grupy tomcat:

instances $ chown tomcat:tomcat first.xml
instances $ chmod 660 first.xml

Uruchomienie i Test

Teraz można już przetestować pierwszą instancje. W tym celu: 
zrestartuj Tomcat'a
po restarcie przejdź do strony: http://localhost:8080/palio/html.info
jPALIO 6.13.26 (2009.03.17)
Copyright (c) 2000-2009 Torn.
...
Errors:
Instance pierwsza : Tables for this instance are not created. Creating jPALIO tables

Instances info

Instancja pierwsza nie jest jeszcze załadowana. jPALIO musi stworzyć w bazie danych potrzebne table i sekwencje. Jeśli po chwili odświeżysz stronę otrzymasz:
jPALIO 6.13.26 (2009.03.17)
Copyright (c) 2000-2009 Torn.
...
Errors:
Instance pierwsza : Tables for this instance are not created. Creating jPALIO tables

Instances info
pierwsza (show) (jDesigner)

Oznacza to, że instancja jest już dostępna a powyższe linki umożliwiają:
pierwsza - obejrzenie szczegółów dotyczących instancji: dostępne konektory, ilość obiektów w cache, dostępne moduły
(show) - wyświetlenie strony głównej instancji
(jDesigner) - uruchomienie jDesignera z połączeniem do instancji

Jeśli klikniesz link (show) ukaże się komunikat:


Connector palio | BRAK STRONY Nr 1


Pora na stworzenie przykładowej strony.
Pierwsza strona


W razie problemówW najprostszych przypadkach rozwiązania problemów można szukać na stronie: http://localhost:8080/palio/html.info. Oto przykładowe problemy:
Brak instancji na stronie, brak błędu:
jPalio nie widzi danej instancji. Prawdopodobnie nie może odczytać pliku nazwa_instancji.xml lub plik ma nieprawidłowe rozszerzenie. Proszę sprawdzić uprawnienia i zrestartować jPalio. W przypadku prawidłowych uprawnień możliwy jest błąd składni pliku. Należy wtedy sprawdzić czy nie pojawia się błąd w pliku TOMCAT/webapps/palio/WEB-INF/logs/error.log
Pojawił się błąd:
Errors:
Error during creating instance pierwszaNo Driver can service this URL: jdbc:postgresql:// localhost:5432/jpaliodb
Należy zainstalować właściwy sterownik jdbc. Sterownik powinien znajdować się w katalogu TOMCAT/webapps/palio/WEB-INF/lib/. Sterownik powinien mieć prawo odczytu przez użytkownika tomcat.