Konektor Hibernate

Głównym zadaniem konektora palio.connectors.hibernate.HibernateConnector jest stworzenie fabryki sesji Hibernate (SessionFactory) na podstawie podanych parametrów konfiguracyjnych.W ramach każdej instancji jPALIO można skonfigurować dowolną liczbę konektorów Hibernate. Mapowanie klas na obiekty bazy danych może odbywac się na dwa sposoby. Poprzez pliki XML lub poprzez adnotacje. Integracja Hibernate z jPALIO w większym stopniu wspiera mapowanie poprzez adnotacje, stąd jest to zalecany sposób mapowania.

Opis parametrów konfiguracyjnych konektora Hibernate znaleźć można w sekcji Dokumentacja/Konektory/Hibernate.

Jeżeli definicja klas mapujących przechowywana jest w obiektach jPALIO, nie ma potrzeby wskazywania tych klas w konfiguracji konektora (parametr mapClasses). Dla tych klas powinien być użyty specjalny typ obiektów jPALIO JPA Mapping Class. W czasie konfiguracji/rekonfiguracji konektora Hibernate, wszystkie obiekty jPALIO tego typu są pobierane z bazy danych a następenie dodawane do konfiguracji konektora do którego są przypisane (patrz adnotacja Assigned). Parametry z konfiguracji konektora Hibernate są ważniejsze od parametrów z pliku/obiektu konfiguracyjnego Hibernate. Parametry z pliku/obiektu są nadpisywane przez wartości parametrów konektora.

Ważne! Wszystkie klasy mapujące muszą zostać przypisane do konektora Hibernate. Przypisanie musi zostać wykonane za pomocą adnotacji @Assigned. Klasy, które nie są przypisane do żadnego konektora są pomijane.