Obiekty jPALIO typu JPA Mapping Class

Za pomocą typu JPA Mapping Class jPALIO jest w stanie określić, które z klas zdefiniowanych w obiektach jPALIO są klasami odpowiedzialnymi za mapowanie. Dzięki wprowadzeniu nowego typu obiektu nie ma potrzeby umieszczania klas mapujących w konfiguracji konektora Hibernate. Każdy z obiektów tego typu powinien zawierać adnotację @Assigned.

Implementacja przykładowego obiektu dla tabeli P_USERS:

package palio.model;
 
import palio.annotations.*;
import javax.persistence.*;
 
@Assigned(connector="connector_name")
 
@Entity
@Table(name = "p_users", uniqueConstraints = @UniqueConstraint(columnNames = "login"))
public class PUser implements java.io.Serializable {
 
  private long id;
  private char status;
  private String language;
  private Date expireDate;
  private Short expireSessions;
  private Short maxSessions;
  private Integer sessionTimeout;
  private Integer maxSessionDurat;
  private Date lastLogin;
  private Date lastWrongLogin;
  private String login;
  private byte[] password;
  private Set<PSession> pSessions = new HashSet<PSession>(0);
 
  public PUser() {}
 
  public PUser(long id, char status, String login) {
    this.id = id;
    this.status = status;
    this.login = login;
  }
 
  public PUser(long id, char status, String language, Date expireDate, Short expireSessions, Short maxSessions, Integer sessionTimeout,
      Integer maxSessionDurat, Date lastLogin, Date lastWrongLogin, String login, byte[] password, Set<PSession> pSessions) {
    this.id = id;
    this.status = status;
    this.language = language;
    this.expireDate = expireDate;
    this.expireSessions = expireSessions;
    this.maxSessions = maxSessions;
    this.sessionTimeout = sessionTimeout;
    this.maxSessionDurat = maxSessionDurat;
    this.lastLogin = lastLogin;
    this.lastWrongLogin = lastWrongLogin;
    this.login = login;
    this.password = password;
    this.pSessions = pSessions;
  }
 
  @Id
  @Column(name = "id", unique = true, nullable = false, precision = 12, scale = 0)
  @SequenceGenerator(sequenceName = "p_sessions_s", name = "p_sessions", allocationSize = 1, initialValue = 1)
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE, generator = "p_sessions")
  public long getId() {
    return this.id;
  }
 
  public void setId(long id) {
    this.id = id;
  }
 
  @Column(name = "status", nullable = false, length = 1)
  public char getStatus() {
    return this.status;
  }
 
  public void setStatus(char status) {
    this.status = status;
  }
 
  @Column(name = "language", length = 2)
  public String getLanguage() {
    return this.language;
  }
 
  public void setLanguage(String language) {
    this.language = language;
  }
 
  @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  @Column(name = "expire_date", length = 29)
  public Date getExpireDate() {
    return this.expireDate;
  }
 
  public void setExpireDate(Date expireDate) {
    this.expireDate = expireDate;
  }
 
  @Column(name = "expire_sessions", precision = 3, scale = 0)
  public Short getExpireSessions() {
    return this.expireSessions;
  }
 
  public void setExpireSessions(Short expireSessions) {
    this.expireSessions = expireSessions;
  }
 
  @Column(name = "max_sessions", precision = 3, scale = 0)
  public Short getMaxSessions() {
    return this.maxSessions;
  }
 
  public void setMaxSessions(Short maxSessions) {
    this.maxSessions = maxSessions;
  }
 
  @Column(name = "session_timeout", precision = 6, scale = 0)
  public Integer getSessionTimeout() {
    return this.sessionTimeout;
  }
 
  public void setSessionTimeout(Integer sessionTimeout) {
    this.sessionTimeout = sessionTimeout;
  }
 
  @Column(name = "max_session_durat", precision = 8, scale = 0)
  public Integer getMaxSessionDurat() {
    return this.maxSessionDurat;
  }
 
  public void setMaxSessionDurat(Integer maxSessionDurat) {
    this.maxSessionDurat = maxSessionDurat;
  }
 
  @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  @Column(name = "last_login", length = 29)
  public Date getLastLogin() {
    return this.lastLogin;
  }
 
  public void setLastLogin(Date lastLogin) {
    this.lastLogin = lastLogin;
  }
 
  @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  @Column(name = "last_wrong_login", length = 29)
  public Date getLastWrongLogin() {
    return this.lastWrongLogin;
  }
 
  public void setLastWrongLogin(Date lastWrongLogin) {
    this.lastWrongLogin = lastWrongLogin;
  }
 
  @Column(name = "login", unique = true, nullable = false, length = 50)
  public String getLogin() {
    return this.login;
  }
 
  public void setLogin(String login) {
    this.login = login;
  }
 
  @Column(name = "password")
  public byte[] getPassword() {
    return this.password;
  }
 
  public void setPassword(byte[] password) {
    this.password = password;
  }
 
  @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "PUser")
  public Set<PSession> getPSessions() {
    return this.pSessions;
  }
 
  public void setPSessions(Set<PSession> pSessions) {
    this.pSessions = pSessions;
  }
 
}