Przykłady

Inicjalizacja edytora w sekcji HEAD strony HTML

<html>
<head>
...
$editor.init({
mode : "exact",
elements : "wysiwygEditor",
theme : "advanced",
force_br_newlines : true,
force_p_newlines : false,
plugins : "save,print,inlinepopups",
theme_advanced_toolbar_location : "top",
theme_advanced_toolbar_align : "left",
theme_advanced_buttons1_add_before : "save,print,separator",
theme_advanced_buttons1_add : "separator,forecolor,backcolor"
})
...
</head>
<body>

<textarea id="wysiwygEditor" name="wysiwygEditor">Some content</textarea>

</body>
</html>

 

Dołączenie głównego skryptu edytora oraz ręczna inicjalizacja

<script type="text/javascript" src="$editor.getEditorScriptUrl()"></script>
<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
mode: "textareas",
theme: "simple",
width: "700",
height: "120"
})
</script>