Przykłady

Ustawianie i pobieranie wartości zmiennych o nazwach tworzonych dynamicznie

$=(@page, (Object[])null)
$=(@pages, $sql.read("select id, name from p_pages order by name", (Object[])null, [Long, String]))

$// For each page set variable named @pageNameX to the name of the page having identifier of X
$for(@page, $@pages, {
  $=($+(["@pageName", $@page[0]]), $@page[1])
})

$// For each page get value of variable named @pageNameX where X is the page identifier
$for(@page, $@pages, {
  $getParam($+(["@pageName", $@page[0]]))<br>
})

 

Konwersja bieżącej daty (typ Date) na ciąg znaków (typ String) w formacie yyyy-MM-dd HH:mm:ss, gdzie yyyy - cztery cyfry roku, MM - dwie cyfry numeru miesiąca, dd - dwie cyfry numeru dnia miesiąca, HH - dwie cyfry godziny (tryb 24-godzinny), mm - dwie cyfry minut, ss - dwie cyfry sekund

$toString($time.now(), "yyyy-MM-dd HH:mm:ss")

 

Wykonanie kodu jPALIO zapisanego w postaci ciągu znaków i zwrócenie wygenerowanej treści na przykładzie ewaluacji wyrażeń logicznych

$=(@expression, "not (not true and not false or true and false)")
$=(@value, $executeToBuffer($+(["${ ", $replace($replace($replace($@expression, "not", "!"), "and", "&&"), "or", "||"), "; }"])))
$@value