Udostępnienie interfejsu JRules dla jPALIO

Aby udostępnić JRules dla JPalio przez webservices należy:

 1. zainstalować Eclipse IDE wraz pluginem Rule Studio
 2. stworzyć projekt typu XOM. Projekt ten będzie zawierał dane wymieniane poprzez webservices pomiędzy JPalio a JRules. Te same dane będą także podstawą werbalizacji w kolejnym projekcie typu "Rule project". Przykładowymi mapowaniami danych w tym projekcie mogą być:
  package pl.com.torn.sncm;
  
  import java.util.List;
  
  public class Event {
  	
  	private String eventDate;
  	private double amount;
  	private String organizationCode;
  	private String productCode;
  	private String eventTypeCode;
  	private String entityCode;
  	private List<Parameter> parameters;
  	
  	public String getEventDate() {
  		return eventDate;
  	}
  	public void setEventDate(String eventDate) {
  		this.eventDate = eventDate;
  	}
  	public double getAmount() {
  		return amount;
  	}
  	public void setAmount(double amount) {
  		this.amount = amount;
  	}
  	public String getOrganizationCode() {
  		return organizationCode;
  	}
  	public void setOrganizationCode(String organizationCode) {
  		this.organizationCode = organizationCode;
  	}
  	public String getProductCode() {
  		return productCode;
  	}
  	public void setProductCode(String productCode) {
  		this.productCode = productCode;
  	}
  	public String getEventTypeCode() {
  		return eventTypeCode;
  	}
  	public void setEventTypeCode(String eventTypeCode) {
  		this.eventTypeCode = eventTypeCode;
  	}
  	public String getEntityCode() {
  		return entityCode;
  	}
  	public void setEntityCode(String entityCode) {
  		this.entityCode = entityCode;
  	}
  	public List<Parameter> getParameters() {
  		return parameters;
  	}
  	public void setParameters(List<Parameter> parameters) {
  		this.parameters = parameters;
  	}
  
  }
  oraz
  package pl.com.torn.sncm;
  
  import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
  import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
  import javax.xml.bind.annotation.XmlType;
  
  /**
   * <p>Java class for parameter complex type.
   *
   * <p>The following schema fragment specifies the expected content
  contained within this class.
   *
   * <pre>
   * <complexType name="parameter">
   *  <complexContent>
   *   <restriction base="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType">
   *    <sequence>
   *     <element name="code"
  type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string" minOccurs="0"/>
   *     <element name="dateValue"
  type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string" minOccurs="0"/>
   *     <element name="fractionalValue"
  type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}double"/>
   *     <element name="numericValue"
  type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}double"/>
   *     <element name="textValue"
  type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string" minOccurs="0"/>
   *    </sequence>
   *   </restriction>
   *  </complexContent>
   * </complexType>
   * </pre>
   *
   *
   */
  @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
  @XmlType(name = "parameter", propOrder = {
    "code",
    "dateValue",
    "fractionalValue",
    "numericValue",
    "textValue"
  })
  public class Parameter {
  
    protected String code;
    protected String dateValue;
    protected double fractionalValue;
    protected double numericValue;
    protected String textValue;
  
    /**
    * Gets the value of the code property.
    *
    * @return
    *   possible object is
    *   {@link String }
    *
    */
    public String getCode() {
      return code;
    }
  
    /**
    * Sets the value of the code property.
    *
    * @param value
    *   allowed object is
    *   {@link String }
    *
    */
    public void setCode(String value) {
      this.code = value;
    }
  
    /**
    * Gets the value of the dateValue property.
    *
    * @return
    *   possible object is
    *   {@link String }
    *
    */
    public String getDateValue() {
      return dateValue;
    }
  
    /**
    * Sets the value of the dateValue property.
    *
    * @param value
    *   allowed object is
    *   {@link String }
    *
    */
    public void setDateValue(String value) {
      this.dateValue = value;
    }
  
    /**
    * Gets the value of the fractionalValue property.
    *
    */
    public double getFractionalValue() {
      return fractionalValue;
    }
  
    /**
    * Sets the value of the fractionalValue property.
    *
    */
    public void setFractionalValue(double value) {
      this.fractionalValue = value;
    }
  
    /**
    * Gets the value of the numericValue property.
    *
    */
    public double getNumericValue() {
      return numericValue;
    }
  
    /**
    * Sets the value of the numericValue property.
    *
    */
    public void setNumericValue(double value) {
      this.numericValue = value;
    }
  
    /**
    * Gets the value of the textValue property.
    *
    * @return
    *   possible object is
    *   {@link String }
    *
    */
    public String getTextValue() {
      return textValue;
    }
  
    /**
    * Sets the value of the textValue property.
    *
    * @param value
    *   allowed object is
    *   {@link String }
    *
    */
    public void setTextValue(String value) {
      this.textValue = value;
    }
  
  }
 3. stworzyć projekt typu "rules" z zależnością do poprzednio zdefiniowanego projektu XOM. Projekt ten będzie zawierał projektowane reguły i przepływy. W tym projekcie należy zdefiniować werbalizację oraz parametry wejściowe / wyjściowe dla przyszłego interfejsu webservices. Przykładem tego może być:
 4. zwrócić uwagę na zdefiniowanie parametru flow typu string z kierunikem "IN". Parametr ten będzie wykorzystany do zarządzania, wyboru przepływu w środowisku jPALIO.
 5. przed rozpoczęciem definiowania nowych reguł i przepływów warto zapoznać się z dokumentacją oraz krótkimi filmami instruktażowymi np.:
  ILOG JRules : My First Business Rule
  ,
  Create a Business Object Model in IBM ILOG JRules,
  Create a Rule Project in IBM ILOG JRules,
  Write an Action Rule in IBM ILOG JRules,
  Create a Rule Flow in IBM ILOG JRules,
  Write a Scoring Rule With a Decision Table in IBM ILOG JRules.
 6. zdefiniować podstawowe reguły i przepływy lub ich szablony
 7. stworzyć projekt typu "RuleApp" z wcześniej zdefiniowanych reguł i przepływów. Projekt ten zawiera wykonywalne reguły które muszą być umieszczone na serwerze wykonawczym RES. Dlatego też projekt ten musi być połączony z projektem konfiguracją serwera. Projekt konfiguracji serwera RES tworzy się przez "File-> New -> Other -> Rule Studio -> Rule Execution Server Configuration Project". Po konfiguracji tych dwóch projektów możliwe jest umieszczenie na serwerze RES zaprojektowanych reguł za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy na projekcie typu "RuleApp" a następnie wybraniu opcji "RuleApp -> Deploy". Wynikowym widokiem w projekcie typu "Rules" powinnien być projekt podobny do:
 8. poprawne umieszczenie reguł na serwerze wykonawczym powinno być widoczne na stronie http://adres:8080/res w sposób podobny do:
 9. wystawić usługę webservices. W tym celu generuje jednocześnie się dwa projekty klienta oraz serwera za pomocą "File -> New -> Other -> Rule Stydio -> Client Project for RuleApps". W kolejnych oknach wybieramy "Rule Execution Server -> Web Service", nazwę projektu, projekt typu "RuleApp" oraz zaznaczamy opcję "Specify an alternative ruleflow task to start the execution of a ruleset(s)". Dzięki tej opcji będziemy mogli przekazanym parametrem "flow" wybierać przepływ dla przekazanych parametrów w wywołaniu JRules. W nowo wygenerowanym projekcie działającym po stronie serwera należy dopisać w klasie z nazwą o suffixie "RunnerImpl" linię:
  request.setTaskName(rulesetrequest.getFlow());

  cała metoda powinna być podobna do: 
  public SncmRulesResult executeSncmRules(SncmRulesRequest rulesetrequest) throws RulesetExecutionException {
  	if (SncmRulesListener.getMBean().isActivated()) {
  		try {
  			// create the request
  			IlrSessionFactory factory = getFactory();
  			IlrSessionRequest request = factory.createRequest();
  			request.setRulesetPath(IlrPath.parsePath("/SncmRuleApp/SncmRules"));
  			request.setUserData("SncmRuleApp.SncmWSRunnerImpl.executeSncmRules");
  
  			// prepare trace options
  			request.setTraceEnabled(true);
  			request.setTaskName(rulesetrequest.getFlow());
  			request.setInputParameter("eventItem", rulesetrequest.getEventItem());
  			request.setInputParameter("flow", rulesetrequest.getFlow());
  
  			IlrSessionResponse response;
  			IlrStatelessSession session = factory.createStatelessSession();
  			ExecutionHook hook = new ExecutionHook();
  			request = hook.preProcessing(request);
  			// Get current time
  			long start = System.currentTimeMillis();
  			response = session.execute(request);
  			// Get the duration
  			long duration = System.currentTimeMillis() - start;
  			// Add measurement
  			SncmRulesListener.getMBeanManager().addMeasurement(
  					response.getCanonicalRulesetPath().toString(), start,
  					duration);
  			response = hook.postProcessing(request, response);
  			SncmRulesResult SncmRulesresult = new SncmRulesResult();
  
  			SncmRulesresult.provision = (java.lang.Double) response
  					.getOutputParameters().get("provision");
  
  			return SncmRulesresult;
  		} catch (Exception e) {
  			SncmRulesListener.getMBeanManager().addError(
  					System.currentTimeMillis());
  			throw new RulesetExecutionException("SncmRules", e);
  		}
  	} else {
  		throw new RulesetExecutionException("Execution is not authorized");
  	}
  }
  Dzięki nowo dodanej linii jest możliwe wybieranie przepływu w jPalio poprzez webservices. Zmodyfikowaną usługę webservices należy umieścić na serwerze za pomocą wygenerowanych tasków ant'a w pliku build.xml. Wystawiona usługa webservices powinna być widoczna na stronie serwera wykonawczego RES oraz powinnien być dostępny dokument wsdl przez przeglądarkę.

  Kolejny krok integracji z jPALIO dotyczy klienta webservices. I jest on opisany w dalszym rozdziale.