Tworzenie strony procesu

Każdy proces musi mieć własną stronę procesu. Strona ta pełni funkcję dispatchera. Za pomocą tej strony realizowany jest cały proces (zarówno logika biznesowa, jak i warstwa prezentacji). Wszystkie formularze procesu powinny wysyłać dane pod url tej strony. Główny obiekt strony procesu (obiekt stanowiący treść strony) powinien zawierać w sobie wywołanie metody executeProcess z modułu Hetman.

Przykładowa treść głównego obiektu strony procesu:

$try({
$hetman.executeProcess("hetman.proc", $toLong((String)$_RowID))
}, {
$error.getMessage()
})

lub w Groovy (bardziej skomplikowanie, ale mamy pełną kontrolę nad przechwyconym wyjątkiem)

import palio.*
import palio.modules.*

try {
Groovy.module("hetman").executeProcess("hetman.proc", Long.valueOf(Palio.getParam("_RowID")))
} catch (Exception ex) {
Groovy.object("hetman.error", [null, ex].toArray())
}