Tworzenie obiektu formularza

Obiekt ten odpowiedzialny jest jest za wyświetlenie formularza, do którego można wpisać dane jakie zostaną wykorzystane podczas wykonywania przejścia do danego stanu. Formularz musi być wysyłany do strony procesu. W treści formularza powinno znaleźć się wywołanie jednej z metod modułu Hetman:

public void displayTransitionButton(String destinationStateId) throws PalioException, HetmanException, ProcessException
public void displayTransitionHiddenField(String destinationStateId) throws PalioException, HetmanException

Metody te generują kod html z dodatkowymi elementami formularza, dzięki którym moduł Hetman jest w stanie wykonać detekcję rozpoczęcia wykonywania się przejścia do określonego stanu.

Domyślnym kodem obiektu formularza przejścia jest <prefix>.<destination form id>.form. Jeżeli chcemy użyć niestandardowego kodu obiektu formularza należy podać kod obiektu w definicji danego przejścia (atrybut form).

Obiekt formularza wywoływany jest z następującymi argumentami:

Przykładowy obiekt formularza (hetman.VERIFICATION_OK.form):

$#params(Long instanceId)

$html.createForm("VERIFICATION_OK", "VERIFICATION_OK", $pageURL($currentPage()), "form-field", "form-button", {
	<input type="hidden" name="_RowID" value="$@instanceId">
	
	$html.textField("field_name1", (String)$field_name1)
	$html.textField("field_name2", (String)$field_name2)
	$html.textField("field_name3", (String)$field_name3)

	$hetman.displayTransitionButton("VERIFICATION_OK")
}, {})

Dla obiektu formularza możliwe jest utworzenie obiektu inicjalizacji formularza. Obiekt taki przydatny jest np. do wczytania danych słownikowych wyświetlanych w formularzu. Kod obiektu inicjalizacji danego formularza:

<form object code>$init

Każdy z formularzy może mieć swój obiekt akcji "lokalnej". Akcje lokalne są to operacje, które nie mają nic wspólnego ze zmianą stanu. Wykonują się zawsze, o ile są zdefiniowane obiekty takich akcji, przed inicjalizacją oraz wyświetleniem formularza. Domyślnym kodem obiektu akcji "lokalnej" formularza jest:

<form object code>$action

Obiekt akcji "lokalnej" wywoływany jest z następującymi argumentami: