Wsparcie transakcyjności

Hetman ma wbudowaną obsługę transakcyjności. Wszystkie operacje związane wykonaniem przejścia (wykonanie obiektu akcji, zmiana stanu) są objęte transakcją. Transakcja tworzona jest na konektorach umieszczonych w definicji procesu (tag "connectors"). Istnieje możliwość dynamicznego dodania konektora do istniejącej transakcji poprzez wywołanie, np. w obiekcie akcji, metody:

$sql.transactionAdd("connector") $// dodanie jednego konektora do istniejącej transakcji
$sql.transactionAdd(["connector1", "connector2"]) $// dodanie grupy konektorów

W przypadku gdy przy próbie wykonania przejścia wystąpi jakikolwiek wyjątek lub obiekt akcji zwróci new Result(false), następuje rollback. W przeciwnym wypadku wykonywany jest commit.