Klonowanie widoku

Możliwe jest wydzielenie edytora do osobnego okna (sklonowanie edytora). W tym celu z menu należy wybrać Edycja -> Klonuj widok, lub użyć skrótu klawiszowego (standardowo Ctrl+W).Po sklonowaniu wyświetli się nam okno: