Czym jest Obiekt?

Obiekt jPALIO jest podstawowym elementem platformy jPALIO. Może on zawierać kod źródłowy (jPALIO, Groovy, HTML, JavaScript, CSS, XML, itp.), konfigurację (properties, XML) lub zwykły tekst. Obiekty stanowią treść Stron. Każdy Obiekt może wywoływać dowolną ilość innych Obiektów, a także rekurencyjnie siebie. Kod źródłowy stanowiący treść danego Obiektu jest przy pierwszym wywołaniu tego obiektu kompilowany i keszowany przez jPALIO.

Z Obiektem jPALIO związane są następujące atrybuty:

Zarządzanie tym atrybutami programista wykonuje przez panel Obiekty w jPALIO Designer. Jest to szczegółowo opisane w artykule Dokumentacja > Środowisko programistyczne > jDESIGNER > Tworzenie aplikacji > Moduł Obiekty

Obiekty Static

Static w nazwie obiektu oznacza że Strona która zawiera taki obiekt jest pobierania przez przeglądarkę tylko raz. Przy kolejnym żądaniu jPALIO wysyła kod 304 odpowiedzi HTTP do przeglądarki i strona ta nie jest pobierana z serwera. Chyba że któryś z obiektów związanych ze stroną został zmodyfikowany, wtedy strona jest normalnie wysyłana do przeglądarki z kodem 200 odpowiedzi HTTP.

Odwołania do Obiektu w kodzie aplikacji

Aby odwołać się do Obiektu jPALIO w innym Obiekcie może my to zrobić w następujący sposób:

$// Przy pomocy metody z modułu palio
$=(@onlyVip, true)
$palio.object("lorem.ipsum.CustomersListView", [$@onlyVip])
$// Jak powyższe tylko przy pomocy dedytkowanego operatora do wywoływania obiektów $*
$=(@onlyVip, true)
$*lorem.ipsum.CustomersListView($@onlyVip)
import palio.*
import palio.modules.*

Boolean onlyVip = true
Groovy.object("lorem.ipsum.CustomersListView", onlyVip)