Czym jest Strona?

Strony są elementami, które pozwalają wywoływać kod jPALIO przez protokół HTTP. Przykładowo wywołując link:

http://localhost/palio/html.run?_Instance=demo&_PageID=1

spowodujemy że zostanie wywołana Strona o id = 1 na Instancji demo.

Ze Stroną są związane następujące atrybuty:

Zarządzanie tym atrybutami programista wykonuje przez panel Strony w jPALIO Designer. Jest to szczegółowo opisane w artykule Dokumentacja > Środowisko programistyczne > jDESIGNER > Tworzenie aplikacji > Moduł Strony

Mechanizm sumy kontrolnej

W jPALIO jest wbudowany mechanizm kontroli URLi które są wywoływane i jest to właśnie realizowane przy pomocy sumy kontrolnej i metody $page.url(...). Metoda ta generuje URL do Strony jPALIO na podstawie kodu strony i parametrów które mają zostać zawarte w URLu. Przykładowo wywołanie:

$page.url("kod.strony.lorem.ipsum", "&foo=bar&color=red")

wygeneruje następujący URL:

/palio/html.run?_Instance=demo&_PageID=1&foo=bar&color=red&_CheckSum=-12345678

Jak widać w URL jest dodatkowy parametr _CheckSum który nie był przekazany do metody $page.url(...). Jest to właśnie suma kontrola z argumentów przekazanych do metody $page.url(...). Ręczna zmiana danych w URL spowoduje błąd sprawdzania sumy kontrolnej i wyświetlenie odpowiedniego komunikatu zamiast treści Strony. Pozytywna weryfikacja sumy kontrolnej powoduje przekazanie sterowania do Obiektu wskazanego jako treść Strony.

Odwołania do Stron w kodzie aplikacji

Aby w kodzie aplikacji skorzystać ze Stron należy wygenerować URL, który wskazuje konkretną Stronę. Załóżmy że mamy w jPALIO Stronę która pełni rolę kontrolera i chcemy zrobić link do listy klientów przykładowej aplikacji. Poniżej kod który spowoduje wygenerowanie linku:

<a href="$page.url("lorem.ipsum.CutomerController", "&requestHandler=customersListView")">Lista klientów</a>