Czym jest Przywilej?

Przywileje są to elementy określające dostęp do elementów aplikacji:

Ważnym jest aby sobie uzmysłowić że przywileje są definiowane na etapie tworzenia aplikacji, natomiast w trakcie wdrożenia/konfiguracji aplikacji dostępne przywileje są grupowane w Role - dowolnie definiowany hierarchiczny zbiór. Aby to lepiej zrozumieć posłużmy się przykładem. Załóżmy że w trakcie rozwoju aplikacji programiści stworzyli następujące przywileje:

Programiści na etapie tworzenia nawet nie musieli wiedzieć jakie dokładnie będą docelowe Role w aplikacji. Przy wdrożeniu aplikacji po konsultacji z klientem z powyższych przywilejów wdrożeniowiec może stworzyć następujący zestaw ról zwierający przywileje:

Jest to oczywiście tylko przykładowy zestaw. Chodzi o to aby uzmysłowić sobie że podział pracy na zasadzie: przywileje tworzą programiści przy tworzeniu aplikacji, a role definiuje sobie klient sam wg swoich potrzeb daje możliwości stworzenia bardzo elastycznego mechanizmu definiowania uprawnień w aplikacji.

Role szczegółowo są opisane w dalszej części.

Zarządzanie Przywilejami programista wykonuje przez panel Przywileje w jPALIO Designer. Jest to szczegółowo opisane w artykule Dokumentacja > Środowisko programistyczne > jDESIGNER > Tworzenie aplikacji > Moduł Przywileje