Czym jest Rola?

Role są to grupy przywilejów. W zależności od posiadanych Ról i zawartych w nich Przywilejach użytkownicy otrzymują gwarancje dostępu jedynie do wybranych części portalu. Jak już było wspomniane przy opisie Przywilejów, Role są definiowane przez klienta po wdrożeniu aplikacji ze zbioru Przywilejów stworzonych podczas rozwoju aplikacji przez programistów. Role są przypisywane Użytkownikom w określonych Regionach (szczegóły w opisie Regionów).

Cechą o której należy wspomnień przy Rolach jest to że mogą one tworzyć hierarchiczna strukturę, np.

W strukturze hierarchicznej rola który jest wyżej w hierarchii posiada wszystkie przywileje ról podrzędnych. W naszym przykładzie rola Technik będzie miała wszystkie przywileje przypisane do Elektryka i Montera żarówek.

Zarządzanie Rolami programista wykonuje przez panel Role w jPALIO Designer. Jest to szczegółowo opisane w artykule Dokumentacja > Środowisko programistyczne > jDESIGNER > Tworzenie aplikacji > Moduł Role