Przekazywanie modelu do widoku

Przekazywanie parametrów modelu do widoku może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich są zmienne globalne. Klasa bazowa dla wszystkich kontrolerów jpalio.mvc.Controller posiada metodę setParam, która ustawia podany parametr. Wywołanie tej metody jest równoznaczne z wywołaniem metody setParam z modułu Palio.

// Method from controller
this.setParam("paramName", 123)
// Method from Palio module
palio.modules.Palio.setParam("paramName", 123)

Drugim, zalecanym sposobem jest przekazywanie parametrów do obiektów widoku. Aby przekazać parametry należy w metodzie obsługującej żądanie (request handler) zwrócić tablicę typu Object[] lub Collection. Elementy tej tablicy/kolekcji zostaną automatycznie użyte jako argumenty podczas wywoływania kolejnych obiektów jPALIO składających się na widok. Poniżej przedstawiono przykład.

@RequestHandler(view=["samples.features.userInterface.mvc.objectsList"], defaultHandler=true)
public Object[] objectsList() {
return [Groovy.module("sql").read("select CODE from P_OBJECTS order by CODE")]
}

Przykładowa treśc obiektu widoku

$#params(List objectsList)

<h1>Objects list</h1>

$=(@row, (Object[]) null)
...
})