Tabele używane przez moduł proc

Schemat tabel

Rys. Schemat tabel wykorzystywanych przez moduł proc.

Skrypt tworzący tabele jest dostępny w rozdziale "Skrypt tworzący tabele".

Tabela j_processes

W tabeli przechowywane są dane procesu.

nazwa kolumnytyp polaczy niepusteopis
id number(6) tak identyfikator procesu
status char(1) tak N - proces aktywny, L - proces zablokowany
error_object number(6) id obiektu jPALIO (z p_objects), pełniącego funkcję obiektu stanu
state_object number(6) id obiektu jPALIO (z p_objects), pełniącego funkcję obiektu błędu
name varchar2(200) tak nazwa procesu
text_id varchar2(50) tak identyfikator tekstowy procesu

Tabela j_states

W tabeli przechowywany jest opis stanów procesów.

nazwa kolumnytyp polaczy niepusteopis
id number(6) tak identyfikator stanu
not_protected char(1) not null - przejście nie chronione uprawnieniami, null - chronione
process_first_state char(1) not null - pierwszy stan procesu
subprocess_first_state char(1) not null - pierwszy stan podprocesu
process_last_state char(1) not null - ostatni stan procesu lub podprocesu
archive_state char(1) not null - flaga ustawiona, null - nie ustawiona
process_id number(6) tak id procesu, do którego należy stan
state_nr number(12) tak numer stanu w procesie (numer, który jest przechowywany razem z instancją procesu w polu określającym stan instancji)
stay_in_state_object number(6) id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję pozostania w stanie
wait_for_subpr_condition number(6) id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu sprawdzania zakończenia podprocesów
wait_for_subpr_object number(6) id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu oczekiwania na zakończenie podprocesów
init_object number(6) id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu inicjalizacji stanu
presentation_object number(6) id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu prezentacji
position_x number(12) nie używane
position_y number(12) nie używane
name varchar2(200) tak nazwa stanu
text_id varchar2(50) identyfikator tekstowy stanu
init_param varchar2(500) parametr dla obiektu parametr dla obiektu
wait_for_subpr_param varchar2(500) parametr dla obiektu sprawdzania zakończenia podprocesów i obiektu oczekiwania na zakończenie podprocesów
presentation_param varchar2(500) parametr dla obiektu prezentacji
stay_in_state_param varchar2(500) parametr dla obiektu pozostania w stanie
page_title varchar2(200) tytuł strony ustawiany podczas wykonania procesu w zmiennych PageTitle, _PageTitle
info_str varchar2(200) informacja dla użytkownika systemu ustawiana podczas wykonania procesu w zmiennych InfoStr, _InfoStr
warning_str varchar2(200) informacja - ostrzeżenie dla użytkownika systemu ustawiana podczas wykonania procesu w zmiennych ErrorStr, _ErrorStr
starting_subpr_states varchar2(200) lista id pierwszych stanów podprocesów, które mogą zostać rozpoczęte w tym stanie. Jest to lista identyfikatorów stanów (id z j_states) oddzielonych średnikami (np.: "1;2;3")

Tabela j_states_p_roles oraz j_states_p_roles_owner

W tabelach przechowywane są uprawnienia ról jpalio do stanów procesu. Tabela j_states_p_roles przechowuje podstawowy zestaw uprawnień, a j_states_p_roles_owner dodatkowy zestaw uprawnień.

nazwa kolumnytyp polaczy niepusteopis
role_id number(6) tak identyfikator roli (z p_roles)
state_id number(6) tak identyfikator stanu (z j_states)
type char(1) tak jednoliterowy typ uprawnienia. Jeśli typy uprawnień nie są wykorzystywane (używany jest system jest uprawnienie/nie ma uprawnienia), to zawartość tego pola może być dowolna, ale musi być podana

Tabela j_transitions

W tabeli przechowywany jest opis przejść w procesach.

nazwa kolumnytyp polaczy niepusteopis
id number(6) tak identyfikator przejścia
not_protected char(1) not null - przejście nie chronione uprawnieniami, null - chronione
stay_in_state char(1) not null - po wykonaniu przejścia wyświetlany jest obiekt pozostania w stanie a nie instancja procesu w kolejnym stanie
dont_display char(1) przejście nie jest wyświetlane, ale jest istnieje i można je wykonać ręcznie
state_id number(6) tak identyfikator stanu (z j_states), do którego przypisane jest przejście (stan, z którego wychodzi przejście)
condition_object number(6) id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu przejścia
on_transition_object number(6) id obiektu złozonego z j_objects, pełniącego funkcję obiektu warunku
next_state_id number(6) identyfikator stanu docelowego dla przejścia (z j_states)
display_order number(12) kolejność wyświetlania przejść, mniejsze numery wyświetlane są pierwsze, jeśli kilka przejść ma taką samą wartość display_order, to pierwsze wyświetlane są przejścia o niższym id
name varchar2(200) tak nazwa przejścia, wyświetlana na elementach html (np. przyciskach) wyzwalających przejście
text_id varchar2(50) identyfikator tekstowy przejścia
objects_param varchar2(500) parametr dla obiektu warunku i obiektu przejścia

Tabela j_transitions_p_roles oraz j_transitions_p_roles_owner

W tabelach przechowywane są uprawnienia ról jpalio do przejść w procesie. Tabela j_transitions_p_roles przechowuje podstawowy zestaw uprawnień, a j_transitions_p_roles_owner dodatkowy zestaw uprawnień.

nazwa kolumnytyp polaczy niepusteopis
role_id number(6) tak identyfikator roli (z p_roles)
transition_id number(6) tak identyfikator przejścia (z j_transitions)
type char(1) tak jednoliterowy typ uprawnienia. Jeśli typy uprawnień nie są wykorzystywane (używany jest system jest uprawnienie/nie ma uprawnienia), to zawartość tego pola może być dowolna, ale musi być podana

Tabela j_objects

Tabela przechowuje listę i opis obiektów złożonych.

nazwa kolumnytyp polaczy niepusteopis
id number(6) tak identyfikator obiektu złożonego
process_id number(6) przypisanie obiektu złożonego do procesu (id procesu z j_processes), null oznacza obiekt nie przypisany do żadnego procesu
name varchar2(200) tak nazwa obiektu złożonego

Tabela j_objects_p_objects

Tabela określa, z jakich obiektów jpalio składają się poszczególne obiekty złożone. W polu execute_order określona jest także kolejność wykonania obiektów jpalio podczas wykonania obiektu złożonego.

nazwa kolumnytyp polaczy niepusteopis
id number(6) tak id wpisu w j_objects_p_objects
p_object_id number(6) tak identyfikator obieku jPALIO (z p_objects)
j_object_id number(6) tak identyfikator obieku złożonego (z j_objects)
execute_order number(12) kolejność wykonania, obiekty jPALIO o mniejszych wartościach w execute_order są wykonywane pierwsze, jeśli kilka obiektów ma taką samą wartość execute_order, to pierwsze wykonywane są obiekty o niższym id w j_objects_p_objects