Funkcje modułu proc

Edycja i odczyt właściwości procesu

nazwa funkcjiopis funkcji
addProcess dodaje proces
copyProcess kopiuje proces oraz podrzędne do niego stany, przejścia, obiekty złożone oraz uprawnienia do stanów i przejść
removeProcess usuwa proces, przypisane do niego stany, przejścia oraz prawa do nich
lockProcess blokuje podany proces
unlockProcess odblokowuje podany proces
getProcessStates zwraca tablicę id stanów dostępnych w podanym procesie
getProcessErrorObject zwraca identyfikator obiektu paliowego obsługującego błędy występujące podczas realizacji procesu (id obiektu błędu)
getProcessIdByName zwraca id procesu o podanej nazwie
getProcessIdByTextId zwraca id procesu o podanym identyfikatorze tekstowym
getProcessName zwraca nazwę procesu
getProcessStateObject zwraca identyfikator obiektu paliowego realizującego odczyt i zapis stanów procesu (id obiektu stanu)
getProcessStatus zwraca status podanego procesu: N proces odblokowany, L - zablokowany
getProcessTextId zwraca tekstowy identyfikator procesu
setProcessErrorObject ustawia identyfikator obiektu paliowego obsługującego błędy występujące podczas realizacji procesu (id obiektu błędu)
setProcessName zmienia nazwę procesu na name
setProcessStateObject ustawia identyfikator obiektu paliowego realizującego odczyt i zapis stanów procesu (id obiektu stanu)
setProcessTextId ustawia tekstowy identyfikator procesu

Edycja i odczyt właściwości stanu

nazwa funkcjiopis funkcji
addState dodaje nowy stan dla podanego procesu o domyślnej nazwie "new state" i mający następny wolny numer stanu
copyState kopiuje stan w ramach procesu
removeState usuwa stan o podanym identyfikatorze
getStateTransitions zwraca tablicę id przejść dostępnych w podanym stanie
getStateIdByNumber zwraca id stanu o podanym numerze
getStateIdByTextId zwraca id stanu o podanym identyfikatorze tekstowym
getStateInfoString zwraca ciąg informacyjny dla stanu o podanym identyfikatorze
getStateInitObject zwraca id obiektu procesu inicjalizującego stan
getStateInitParam zwraca parametr obiektu procesu inicjalizującego stan o podanym identyfikatorze
getStateName zwraca nazwę stanu o podanym identyfikatorze
getStateNumber zwraca numer stanu o podanym identyfikatorze
getStatePageTitle zwraca tytuł strony dla stanu o podanym identyfikatorze
getStatePositionX zwraca pozycję x stanu na grafie stanów i przejść
getStatePositionY zwraca pozycję y stanu na grafie stanów i przejść
getStatePresentationObject zwraca id obiektu procesu wyświetlającego stan
getStatePresentationParam zwraca parametr obiektu procesu wyświetlającego stan
getStateProcessId zwraca id procesu, do którego jest przypisany stan o podanym identyfikatorze
getStateRoleOwnerRight zwraca, czy podany stan i rola paliowa są skojarzone dla użytkownika będącego właścicielem instancji
getStateRoleRight zwraca, czy podany stan i rola paliowa są skojarzone, a więc czy podana rola ma prawa do danego stanu
getStateStartingSubprocesses zwraca tablicę numerów
getStateStartingSubprocessesStr zwraca listę numerów
getStateStayInStateObject zwraca id obiektu procesu wyświetlanego przy pozostaniu w stanie
getStateStayInStateParam zwraca parametr obiektu procesu wyświetlanego przy pozostaniu w stanie
getStateTextId zwraca identyfikator tekstowy stanu o podanym id
getStateWaitForSubprCondition zwraca id obiektu procesu sprawdzającego, czy podprocesy zakończyły się
getStateWaitForSubprObject zwraca id obiektu procesu wyświetlającego stan, gdy czeka się na zakończenie podprocesów
getStateWaitForSubprParam zwraca parametr obiektu procesu wyświetlającego stan, gdy czeka się na zakończenie podprocesów
getStateWarningString zwraca ciąg z ostrzeżeniem dla stanu o podanym identyfikatorze
isStateArchive zwraca informację, czy podany stan jest stanem archiwum
isStateFirstInProcess zwraca informację, czy podany stan jest pierwszym stanem procesu
isStateFirstInSubprocess zwraca informację, czy podany stan jest pierwszym stanem podprocesu
isStateLastInProcess zwraca informację, czy podany stan jest ostatnim stanem procesu lub podprocesu
isStateNotProtected zwraca informację, czy stan nie jest chroniony
setStateArchive ustawia, czy podany stan jest stanem archiwum
setStateFirstInProcess ustawia, czy podany stan jest pierwszym stanem procesu
setStateFirstInSubprocess ustawia, czy podany stan jest pierwszym stanem podprocesu
setStateInfoString ustawia ciąg informacyjny dla stanu o podanym identyfikatorze
setStateInitObject ustawia id obiektu procesu inicjalizującego stan o podanym identyfikatorze
setStateInitParam ustawia parametr obiektu procesu inicjalizującego stan o podanym identyfikatorze
setStateLastInProcess ustawia, czy podany stan jest ostatnim stanem procesu lub podprocesu
setStateName ustawia nazwę stanu o podanym identyfikatorze
setStateNotProtected ustawia ochronę dla podanego stanu
setStateNumber ustawia numer stanu o podanym identyfikatorze
setStatePageTitle ustawia tytuł strony dla stanu o podanym identyfikatorze
setStatePosition ustawia pozycję stanu na grafie stanów i przejść
setStatePositionX ustawia pozycję x stanu na grafie stanów i przejść
setStatePositionY ustawia pozycję y stanu na grafie stanów i przejść
setStatePresentationObject ustawia id obiektu procesu wyświetlającego stan
setStatePresentationParam ustawia parametr obiektu procesu wyświetlającego stan
setStateProcessId ustawia id procesu, do którego jest przypisany stan o podanym identyfikatorze
setStateRoleOwnerRight ustawia powiązanie podanego stanu i roli paliowej
setStateRoleRight ustawia powiązanie podanego stanu i roli paliowej
setStateStartingSubprocesses ustawia tablicę numerów
setStateStartingSubprocessesStr ustawia tablicę numerów
setStateStayInStateObject ustawia id obiektu procesu wyświetlanego przy pozostaniu w stanie
setStateStayInStateParam ustawia parametr obiektu procesu wyświetlanego przy pozostaniu w stanie
setStateTextId ustawia identyfikator tekstowy stanu o podanym id
setStateWaitForSubprCondition ustawia id obiektu procesu sprawdzającego, czy podprocesy zakończyły się
setStateWaitForSubprObject ustawia id obiektu procesu wyświetlającego stan, gdy czeka się na zakończenie podprocesów
setStateWaitForSubprParam ustawia parametr obiektu procesu wyświetlającego stan, gdy czeka się na zakończenie podprocesów
setStateWarningString ustawia ciąg z ostrzeżeniem dla stanu o podanym identyfikatorze

Edycja i odczyt właściwości przejścia

nazwa funkcjiopis funkcji
addTransition tworzy nowe przejście
copyTransition kopiuje przejście o podanym id w ramach stanu
removeTransition usuwa przejście o podanym id oraz wszystkie prawa do niego
exchangeTransitionDisplayOrder zamienia wartość w polu określającym kolejność wyświetlania dwóch podanych przejść
getTransitionConditionObject zwraca id obiektu procesu określającego, czy przejście może zostac wyświetlone
getTransitionDisplayOrder zwraca numer określający kolejność wyświetlania przejść w ramach stanu dla przejścia o podanym identyfikatorze
getTransitionIdByName zwraca id przejścia o podanej nazwie
getTransitionIdByTextId zwraca id przejścia o podanym identyfikatorze numerycznym
getTransitionName zwraca nazwę przejścia o podanym identyfikatorze
getTransitionNextStateId zwraca id stanu, do którego jest prowadzi przejście o podanym identyfikatorze
getTransitionObjectsParam zwraca parametr dla obiektów condition_object oraz on_transition_object przejścia o podanym identyfikatorze
getTransitionOnTransitionObject zwraca id obiektu procesu obiektu wywoływanego podczas wykonywania podanego przejścia
getTransitionRoleOwnerRight zwraca, czy podane przejście i rola paliowa są skojarzone dla użytkownika będącego właścicielem instancji
getTransitionRoleRight zwraca, czy podane przejście i rola paliowa są skojarzone, a więc czy podana rola ma prawa do danego przejścia
getTransitionStateId zwraca id stanu, do którego jest przypisane przejście o podanym identyfikatorze
getTransitionTextId zwraca identyfikator tekstowy przejścia o podanym identyfikatorze numerycznym
isTransitionDontDisplay zwraca informację, czy przejście jest wyświetlane przez funkcję wyświetlającą możliwe przejścia, czy nie
isTransitionNotProtected zwraca informację, czy przejście nie jest chronione
isTransitionStayInState zwraca informację, czy po wykonaniu podanego przejścia należy wyświetlić obiekt pozostania w stanie, czy kolejny stan
setTransitionConditionObject ustawia id obiektu procesu określającego, czy przejście
setTransitionDisplayOrder ustawia numer określający kolejność wyświetlania przejść w ramach stanu dla przejścia o podanym identyfikatorze
setTransitionDontDisplay ustawia, czy przejście jest wyświetlane przez funkcję wyświetlającą możliwe przejścia
setTransitionName ustawia nazwę przejścia o podanym identyfikatorze
setTransitionNextStateId ustawia id stanu, do którego jest prowadzi przejście o podanym identyfikatorze
setTransitionNotProtected ustawia ochronę dla podanego przejścia
setTransitionObjectsParam ustawia parametr dla obiektów condition_object oraz on_transition_object dla przejścia o podanym identyfikatorze
setTransitionOnTransitionObject ustawia id obiektu procesu obiektu wywoływanego podczas wykonywania podanego przejścia
setTransitionRoleOwnerRight ustawia powiązanie podanego przejścia i roli paliowej
setTransitionRoleRight ustawia powiązanie podanego przejścia i roli paliowej
setTransitionStateId ustawia id stanu, do którego jest przypisane przejście o podanym identyfikatorze
setTransitionStayInState ustawia, czy po wykonaniu podanego przejścia należy wyświetlić obiekt pozostania w stanie, czy kolejny stan
setTransitionTextId ustawia identyfikator tekstowy przejścia o podanym identyfikatorze numerycznym

Edycja i odczyt właściwości obiektów złożonych

nazwa funkcjiopis funkcji
addObject tworzy obiekt procesu (obiekt złożony)
copyObject kopiuje obiekt procesu i jego skojarzenia z obiektami paliowymi
removeObject usuwa obiekt procesu i jego skojarzenia z obiektami paliowymi
addObjectsAssociation dodaje nowe skojarzenie obiektu procesu z obiektem palio
removeObjectsAssociation usuwa skojarzenie obiektu procesu z obiektem palio
exchangeObjectsExecuteOrder zamienia numer porządkowy
getObjectPalioObjects zwraca tablicę id skojarzeń obiektu procesu i obiektów paliowych dostępnych dla podanego obiektu procesu
getObjectIdByName zwraca id obiektu procesu o podanej nazwie
getObjectName zwraca nazwę obiektu procesu o podanym identyfikatorze
getObjectProcessId zwraca identyfikator procesu, do którego jest przypisany podany obiekt procesu
getObjectsExecuteOrder zwraca numer porządkowy
getObjectsPalioObjectId zwraca identyfikator obiektu paliowego dla skojarzenia obiektu procesu i obiektu paliowego o podanym id
getObjectsProcessObjectId zwraca identyfikator obiektu procesu dla skojarzenia obiektu procesu i obiektu paliowego o podanym id
setObjectName ustawia nazwę obiektu procesu o podanym identyfikatorze
setObjectProcessId ustawia identyfikator procesu, do którego jest przypisany podany obiekt procesu
setObjectsExecuteOrder ustawia numer porządkowy
setObjectsPalioObjectId ustawia identyfikator obiektu procesu dla podanego skojarzenia obiektu procesu i obiektu paliowego
setObjectsProcessObjectId ustawia identyfikator obiektu procesu dla podanego skojarzenia obiektu procesu i obiektu paliowego

Edycja uprawnień do stanów

nazwa funkcjiopis funkcji
clearStateRoleOwnerRight usuwa powiązanie podanego stanu i roli paliowej
clearStateRoleRight usuwa powiązanie podanego stanu i roli paliowej
copyStateRoleOwnerRights kopiuje prawa właściciela pomiędzy stanami
copyStateRoleRights kopiuje prawa nie właściciela pomiędzy stanami
removeStateRoleOwnerRights usuwa wszystkie prawa właściciela do stanu dla wszystkich ról
removeStateRoleRights usuwa wszystkie prawa nie właściciela do stanu dla wszystkich ról

Edycja uprawnień do przejść

nazwa funkcjiopis funkcji
clearTransitionRoleOwnerRight ustawia powiązanie podanego przejścia i roli paliowej
clearTransitionRoleRight usuwa powiązanie podanego przejścia i roli paliowej
copyTransitionRoleOwnerRights kopiuje prawa właściciela pomiędzy przejściami
copyTransitionRoleRights kopiuje prawa nie właściciela pomiędzy przejściami
removeTransitionRoleOwnerRights usuwa wszystkie prawa właściciela do przejścia dla wszystkich ról
removeTransitionRoleRights usuwa wszystkie prawa nie właściciela do przejścia dla wszystkich ról

Sprawdzanie uprawnień do stanów

nazwa funkcjiopis funkcji
hasRightForState zwraca, czy dany użytkownik ma prawo do danego stanu procesu
hasRightForStateOwner zwraca, czy dany użytkownik, będący właścicielem instancji, ma prawo do danego stanu procesu

Sprawdzanie uprawnień do przejść

nazwa funkcjiopis funkcji
hasRightForTransition zwraca, czy dany użytkownik ma prawo do danego przejścia procesu
hasRightForTransitionOwner zwraca, czy dany użytkownik, będący właścicielem instancji, ma prawo do danego przejścia procesu

Wykonanie procesu

nazwa funkcjiopis funkcji
executeProcess wykonuje podaną instancję procesu wg ścieżki określonej w procesie o podanym id
executeTransition wykonuje przejście o podanym text_id dla podanej instancji procesu
moveInstanceToState przesuwa instancję procesu do podanego stanu przy pomocy wywołania obiektu stanu

Kontekst wykonania procesu

nazwa funkcjiopis funkcji
isProcessExecuting zwraca true, jeżeli proces jest właśnie wykonywany, tzn. jeżeli właśnie jest wykonywana procedura executeprocess
getProcessExecutingInstanceId zwraca id instancji dla właśnie wykonywanego procesu
getProcessExecutingIsOwnersInstance zwraca, czy instancja właśnie wykonywanego procesu należy do zalogowanego użytkownika, czy nie
getProcessExecutingProcessId zwraca id właśnie wykonywanego procesu
getProcessExecutingStateId zwraca id stanu, w którym znajduje się instancja właśnie wykonywanego procesu
getProcessExecutingStateNr zwraca numer stanu, w którym znajduje się instancja właśnie wykonywanego procesu
getProcessExecutingTransitionId zwraca id przejścia które wykonuje instancja bieżącego procesu

Wyświetlanie elementów html w obiekcie prezentacji (przejścia i pola ukryte)

nazwa funkcjiopis funkcji
parseObjectParams ustawia parametry zawarte w przekazanym ciągu na odpowiadające im wartości
displayHiddenFields wyświetla pola typu hidden, które muszą zostać przeniesione przez formularz zawierający przyciski przejść
displayTransition wyświetla przejście o podanym text_id, dopuszczalne w bieżącym stanie
displayTransitions wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejścia - kolejno
displayTransitionButton wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejście o podanym text_id, jako przycisk
displayTransitionsButtons wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejścia jako zestaw przycisków - zobacz opis funkcji displaytransitionsbuttons
displayTransitionsOptions wyświetla dopuszczalne w bieżącym stanie przejścia jako listę opcji - zobacz opis funkcji displaytransitionsoptions

Interfejs html

nazwa funkcjiopis funkcji
createOrReplaceHtmlInterface tworzy interfejs HTML do zarządzania strukturą procesów (dodaje odpowiednie obiekty i strony jPALIO)

Inne funkcje

nazwa funkcjiopis funkcji
getErrorName podaje nazwę błędu zwróconego przez dowolną funkcję z modułu proc
getVersion zwraca numer wersji modułu