Opis modułu

Moduł służy do rejestracji informacji o zmianach w tych tabelach bazy danych, które posiadają numeryczny klucz główny w polu o nazwie id. Zmiany dotyczące różnych tabel zapisywane są w jednej tabeli historii, domyślnie p_history. Tabela p_history jest tabelą domyślnie tworzoną przez jPALIO.

Jeżeli zachodzi potrzeba wydzielenia części historii do innej tabeli (np. historii zmian stanów, ze względu np. na dużą ilość wyszukiwań po tej części danych), to należy utworzyć osobną tabelę historii (np. states_history) i odpowiadającą jej sekwencję (states_history_s) zgodnie z formatem podanym w rozdziale Konfiguracja, a następnie do rejestracji zmian używać funkcji modułu history posiadających argument historyTableName, przy czym w tym argumencie należy podać nazwę dodatkowo utworzonej tabeli historii (states_history). Opisany sposób umożliwia utworzenie dowolnej liczby tabel z historią.

Moduł jest dostępny jako standardowy w każdej instancji jPalio.