Konfiguracja pierwszej instancji

Użytkownik i baza danych

Pierwszym krokiem jest stworzenie użytkownika i bazy danych. W przypadku Postgresql'a należy wykonać następujące polecenia:

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>createuser -h localhost -U postgres -P -S -d -R jpaliouser
Enter password for new role:
Enter it again:
Password:

Użyte opcje: 
-P - pyta o hasło dla nowego użytkownika
-S - zwykły użytkownik
-d - ma możliwość tworzenia baz danych
-R - nie może tworzyć nowych użytkowników

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>createdb -h localhost -U jpaliouser jpaliodb
Password:
C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>psql -h localhost -U jpaliouser jpaliodb
Password for user jpaliouser:
Welcome to psql 8.3.7, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
\h for help with SQL commands
\? for help with psql commands
\g or terminate with semicolon to execute query
\q to quit

jpaliodb=> \q

C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>

Jeśli tak jak powyżej, udało połączyć się z bazą danych, można przejść do kolejnego kroku.

 

Sterownik jdbc

Aby jPALIO mogło połączyć się z naszą bazą potrzebuje do tego sterownika jdbc. Sterownik dla Postgresql'a można pobrać z następujących stron:

Pobrany sterownik zapisujemy w katalogu lib/ zainstalowanego jPALIO: TOMCAT/webapps/palio/WEB-INF/lib/

Plik konfiguracyjny instancji

Należy utworzyć plik konfiguracyjny:

<instance>
<admin user="admin" password="bardzo_tajne_haslo"/>
<no-cache/>
<page default="1"/>
<secure sid="2993453" algorithm="MD5"/>
<connector name="palio" url="jdbc:postgresql://karpik.torn.com.pl:5432/jpaliodb">
<user>jpaliouser</user>
<password>haslo</password>
</connector>
<module name="Scheduler"/>
<module name="editor"/>
</instance>

Plik zapisujemy w katalogu: TOMCAT/webapps/palio/WEB-INF/instance/ pod nazwą first.xml

W przypadku systemu Linux należy upewnić się czy tomcat ma możliwość odczytu pliku first.xml. Zaleca się nadać następujące uprawnienia odczytu i zapisu dla właściciela i grupy tomcat:

instances $ chown tomcat:tomcat first.xml
instances $ chmod 660 first.xml

Uruchomienie i Test

Teraz można już przetestować pierwszą instancje. W tym celu: 
zrestartuj Tomcat'a
po restarcie przejdź do strony: http://localhost:8080/palio/html.info
jPALIO 6.13.26 (2009.03.17)
Copyright (c) 2000-2009 Torn.
...
Errors:
Instance pierwsza : Tables for this instance are not created. Creating jPALIO tables

Instances info

Instancja pierwsza nie jest jeszcze załadowana. jPALIO musi stworzyć w bazie danych potrzebne table i sekwencje. Jeśli po chwili odświeżysz stronę otrzymasz:
jPALIO 6.13.26 (2009.03.17)
Copyright (c) 2000-2009 Torn.
...
Errors:
Instance pierwsza : Tables for this instance are not created. Creating jPALIO tables

Instances info
pierwsza (show) (jDesigner)

Oznacza to, że instancja jest już dostępna a powyższe linki umożliwiają:
pierwsza - obejrzenie szczegółów dotyczących instancji: dostępne konektory, ilość obiektów w cache, dostępne moduły
(show) - wyświetlenie strony głównej instancji
(jDesigner) - uruchomienie jDesignera z połączeniem do instancji

Jeśli klikniesz link (show) ukaże się komunikat:


Connector palio | BRAK STRONY Nr 1


Pora na stworzenie przykładowej strony.
Pierwsza strona


W razie problemówW najprostszych przypadkach rozwiązania problemów można szukać na stronie: http://localhost:8080/palio/html.info. Oto przykładowe problemy:
Brak instancji na stronie, brak błędu:
jPalio nie widzi danej instancji. Prawdopodobnie nie może odczytać pliku nazwa_instancji.xml lub plik ma nieprawidłowe rozszerzenie. Proszę sprawdzić uprawnienia i zrestartować jPalio. W przypadku prawidłowych uprawnień możliwy jest błąd składni pliku. Należy wtedy sprawdzić czy nie pojawia się błąd w pliku TOMCAT/webapps/palio/WEB-INF/logs/error.log
Pojawił się błąd:
Errors:
Error during creating instance pierwszaNo Driver can service this URL: jdbc:postgresql:// localhost:5432/jpaliodb
Należy zainstalować właściwy sterownik jdbc. Sterownik powinien znajdować się w katalogu TOMCAT/webapps/palio/WEB-INF/lib/. Sterownik powinien mieć prawo odczytu przez użytkownika tomcat.