Opis

Moduł Log zapewnia prosty dostęp do mechanizmu logowania zaimplementowanego w jPALIO. Mechanizmy ten został oparty na bibliotece log4j. Mechanizm logowania umożliwia tworzenie nowych loggerów, ich hierarchii oraz konfigurowanie dla nich różnych poziomów logowania. Wyróżniamy następujące poziomy logowania:

TRACE > DEBUG > INFO > WARN > ERROR > FATAL

Metody w module odpowiadają powyższym poziomom. Domyślnym poziomem dla wszystkich logów jest poziom INFO. Poziom logowania określa minimalny poziom, dla którego logi mają być rejestrowane. Przykładowo jeżeli dla danego loggera ustawimy poziom logowania na WARN to zostaną zarejestrowane logi dla poziomu WARN, ERROR i FATAL, a logi TRACE, DEBUG i INFO zostaną pominięte. Wszystkie loggery domyślnie logują wpisy do plików.

Każda instancja jPALIO posiada domyślne loggery o nastepujących nazwach:

W celu skorzystania z domyślnych loggerów należy wywołać metody z modułu, dla których nie trzeba wskazywać nazwy loggera.

Mechanizm logowania jPALIO umożliwia tworzenie hierarchii loggerów. Hierachię tą tworzy się poprzez odpowiednią konwencję nadawania nazw loggerom. Przykładowo logger jpalio.warn jest podrzędny w stosunku do loggera jpalio. Przy domyślnych ustawieniach pisanie do logów przy użyciu loggera jpalio.warn skutkuje propagowaniem wpisów do loggera jpalio.

Aby utworzyć własnego loggera dla danej instancji jPALIO należy wywołać metody które jako pierwszy argument przyjmują nazwę loggera.

UWAGA!

W przypadku własnych loggerów utworzonych w ramach danej instancji jPALIO należy pamiętać, że faktyczną nazwą loggera jest

[nazwa instancji].[nazwa loggera]

Jest to bardzo istotne z punktu widzenia zaawansowanej konfiguracji loggerów