Dobre praktyki

W przypadku dużych aplikacji zalecane jest aby nie używać jednego loggera do rejestrowania wszystkich logów. Rozsądnym podejściem w większości przypadków jest tworzenie loggerów dla grup funkjonalności lub warstw aplikacji (logiki bizneswej, dostępu do danych).

$try({
    $// Some business exception
    $error.throwError("Some business exception")
}, {
    $log.error("business", $error.getMessage())
})