Opis

Moduł Logic udostępnia zestaw operatorów logicznych, operatorów porównania oraz operatorów bitowych. Jako moduł standardowy jest dostępny w każdej instancji jPALIO, nie wymaga konfiguracji i nie wymaga poprzedzania wywołań metod nazwą modułu.

Zdefiniowane zostały następujące operatory logiczne:

Argumenty operatorów logicznych oraz wartości zwracane w wyniku użycia operatora są typu Boolean. Operator negacji jest jednoargumentowy, zaś wszystkie pozostałe mogą posiadają wersję jednoargumentową (argumentem jest tablica wartości typu Boolean) i dwuargumentową (argumentami są wartości typu Boolean).

Operatory porównania zdefiniowane w module Logic to:

Każdy z operatorów porównania jest dwuargumentowy i zwraca wartość typu Boolean. Operatory porównania można stosować do porównywania wartości następujących typów: String, Long, BigDecimal, Date. Ponadto operatory równości i różności można stosować do porównywania wartości typów Object i byte[]. Dla argumentów typu String operatory porównania występują w dwóch wariantach - uwzględniające wielkości liter przy porównywaniu oraz ignorujące wielkość liter przy porównywaniu.

Ostatnią grupę stanowią operatory bitowe:

Dopełnienie bitowe jest operatorem jednoargumentowym, zaś pozostałe - dwuargumentowymi. Argumenty operatorów bitowych i wartości zwracane w wyniku zastosowania operatora są typu Long.

Zestawienie

Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich operatorów zdefiniowanych w module Logic

Metoda modułu Logic
Symbol operatora
negacja not !
iloczyn logiczny and &&
suma logiczna or ||
suma logiczna modulo 2 xor brak
większość bigger >
mniejszość lesser <
większość lub równość biggerOrEquals >=
mniejszość lub równość lesserOrEquals <=
równość equals ==
różność notEquals <> lub !=
większość (ignorowanie wielkości liter)
biggerIgnoreCase brak
mniejszość lesserIgnoreCase brak
większość lub równość biggerOrEqualsIgnoreCase brak
mniejszość lub równość lesserOrEqualsIgnoreCase brak
równość equalsIgnoreCase brak
dopełnienie bitowe bitwiseNot ~
iloczyn bitowy bitwiseAnd &
suma bitowa bitwiseOr |
dopełnienie sumy bitowej bitwiseXor ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatory posiadające symbol mogą być wywoływane na dwa sposoby - poprzez użycie nazwy metody $metoda(argumenty) lub poprzez użycie symbolu operatora $operator(argumenty).

Dla początkujących

Moduł Logic tłumaczy dlaczego w jPALIO stosuje się odwrotną notację polską. Wywołanie operatora jest de facto wywołaniem metody.