Hibernate


Parametry konfiguracyjne

Opis wszystkich parametrów konfiguracyjnych konektora Hibernate:

mappingMethod Określa sposób mapowania klas na obiekty bazy danych. Jeżeli ustawiona jest wartość "annotation", mapowanie odbędzie się poprzez adnotacje. W przeciwnym przypadku mapowanie zostanie zrealizowane w standardowy sposób przy użyciu plików XML.
configFile Ścieżka do pliku zawierającego konfigurację Hibernate
configObject Kod obiektu jPALIO zawierającego konfigurację Hibernate. Jeżeli obiekt o podanym kodzie istnieje to konfiguracja z pliku wskazanego w parametrze powyżej zostaje ignorowana.
hibernate.* Wszystkie parametry konfiguracyjne Hibernate jakie zostaną przekazane do konfiguracji Hibernate. Wszystkie nazwy parametrów zostały wyspecyfikowane w klasie Environment. Za pomocą tych parametrów istnieje możliwość pełnej konfiguracji Hibernate bez potrzeby tworzenia oddzielnego pliku konfiguracyjnego lub obiektu jPALIO.
user lub hibernate.connection.username Nazwa użytkownika bazy danych
password lub hibernate.connection.password Hasło użytkownika bazy danych
driver lub hibernate.connection.driver_class Nazwa klasy sterownika JDBC
dialect lub hibernate.dialect Dialekt SQL
hibernateLoggerLevel Poziom logowania dla Hibernate. Dopuszczalne wartości ERROR, DEBUG, INFO. Domyślną wartością jest ERROR.
mapClasses Nazwy klas realizujących mapowanie poprzez adnotacje. Nazwy muszą być rozdzielone średnikiem. Parametr ten wykorzystywany jest tylko wtedy gdy sposób mapowania oparty jest o adnotacje.
mappings Ścieżki do plików mapujących. Nazwy plików muszą być rozdzielone średnikiem. Parametr ten wykorzystywany jest tylko wtedy gdy sposób mapowania zostanie ustawiony na standardowy (poprzez pliki XML)Zobacz także:


[Hibernate] Konfiguracja Hibernate
 

Przykładowy wpis w konfiguracji instancji

<connector name="hibernate" url="jdbc:postgresql://localhost:5432/db" class="palio.connectors.hibernate.HibernateConnector">
    <mappingMethod>annotation</mappingMethod>
    <user>test</user>
    <password>test</password>
    <hibernateLoggerLevel>ERROR</hibernateLoggerLevel>
    <configObject>config.hibernate</configObject>
</connector>